TÜM ÖZEL GÜVENLİK DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

    Anasayfa        Hakkımızda        Tüzük         Yönetim        İletişim            Email
 
Tüm Özel Güvenlik Güvenlik Dernekleri Federasyonu - Tüzük

TÜM ÖZEL GÜVENLİK DERNEKLERİ FEDERASYONU

TÜZÜĞÜ

 

(23/08/2008 tarihli genel kurulda kabul edilen yeni tüzük)

 

GENEL HÜKÜMLER

Federasyonun Adı ve Merkezi

Madde: 1

1-       Federasyonun Adı Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu’dur. Federasyon kısaca TÖGF diye anılacaktır. Merkezi Ankara’dadır.               

2-        Bu merkezin başka bir il’e nakline Federasyon Genel Kurulu yetkilidir.

3-      Federasyon adresi: RADISSON SAS HOTEL

İstiklal Cad. No:20 Ulus – ANKARA

4-       Federasyonun il içinde başka bir adrese nakli Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.

5-       Federasyonun şubesi yoktur ancak temsilcilikler açabilir.

Tanımlar Madde: 2

Tüzel Kişi :

a.       Özel Güvenlik Şirketi: 5188 sayılı yasaya göre İçişleri Bakanlığından Faaliyet İzni Alan Özel Güvenlik Şirketleri,

b.       Özel Güvenlik Eğitim Kurumu: 5188 sayılı yasaya göre İçişleri Bakanlığından Faaliyet İzni alan özel Güvenlik Eğitim Kurumları,

c.        Alarm ve İzleme Merkezi: 5188 sayılı yasaya göre valiliklerden faaliyet izni almış merkezleri.

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG): 5188 sayılı yasaya göre valiliklerden özel güvenlik kimlik kartı almış çalışanlar ve 2495 sayılı yasa çerçevesinde çalışanlar.

Dernek: 5188 sayılı yasaya göre ilgili bakanlıktan faaliyet izni almış tüzel kişilerin ve yöneticilerinin kurduğu dernek

ÖGG Derneği: İlgili valilikten özel güvenlik kimlik kartı almış çalışanların kurduğu dernek.

Alarm ve İzleme Merkezi: 5188 sayılı yasaya göre yetkili mercilerden faaliyet izni almış merkezler.

Diğer Sektörler: Özel Güvenlik sektöründe doğrudan ve veya dolaylı olarak katkıda bulunan yan Sektörler.

 KAPSAM:

Madde 3: Federasyon, faaliyette bulunan çalışan, ÖGG ve işverenlerin dayanışma ve yardımlaşmalarını sağlamak, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korunması ve gerçekleşmesi amacıyla; Milli Egemenlik ve demokratik ilkelerden sapmadan milli ve manevi değerlere bağlı, sosyal hukuk devletini gözeten, toplum ve iş barışını öngören bir federasyonculuk anlayışı ile faaliyetini gerçekleştirir.

Özel güvenlik hizmetleri ve özel güvenlik eğitimi alanındaki kuruluşların, bu alanda çalışan işçilerin, alarm ve izleme merkezlerinin ayrıca Sektörle ilgili olup, Federasyona üye olmalarına Yönetim Kurulu tarafından karar verilen diğer yan Sektörlerin, menfaatlerini korumak, gelişmelerine yönelik çabaları desteklemek ve onları ilgili kuruluşlar nezdinde temsil etmek. Bu alanda hizmet veren kuruluşlara ve mensuplarına mesleki, sosyal ve teknik konularda rehberlik ederek özel güvenlik hizmetlerinin ve eğitiminin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli bir şekilde gelişmesini sağlamak.

 AMAÇ, ÇALIŞMA, ESAS VE KONULARI, ÜYELİK

Federasyonun Amacı:

Madde: 4

a.       Federasyon, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üniter yapısına ve Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini korumayı toplumun mili ve manevi değerlerine bağlı ve saygılı olmayı ilke sayar.

b.       Milli, manevi, ve kültürel değerler ile çağdaş medeniyetin ve teknolojinin bilgileri ile donatılmış olarak federasyon yöneticileri, özel güvenlik şirketleri işverenlerinin ve özel güvenlik elemanlarının eğitimlerinin güncelleşmesini ve gelişimini sağlamak.

c.        Federasyona bağlı derneklerin gelişmelerini sağlamaya dönük çalışmalarda bulunmak, bu konuda bağlı kuruluşlara danışmanlık yapmak.

d.       Özel güvenlik alanında görev alacak elemanların sertifikasyon işlemlerini yapmak.

e.       Özel güvenlik ile ilgili faaliyetlerini basın yayın organlarını kullanarak, sergi ve fuarlara katılarak tanıtmak ve yaygınlaştırmak. Kitap, CD, DVD vb yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak.

f.        Üyelerinin ortak iktisadi ve sosyal menfaatlerini korumak ve geliştirmek için çalışmalar yapmak. Bu amaçla üyelerini resmi makam ve merciler önünde temsil eder.

g.       5188 sayılı yasa ve yönetmeliğe uygun faaliyette bulunan kuruluşların toplumsal ve özellikle parlamento ve Hükümetle olan ilişkilerini desteklemek.

h.       Yurtiçi ve yurtdışı özel güvenlik alanında organize olmuş dernek, federasyon ve konfederasyonlarla dayanışmayı desteklemek ve geliştirmek.

i.         Federasyon üyelerinin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için gerektiğinde lokal açmak, işletmek veya işletmeciye devretmek, açılmış olan lokal vb yerlerde üyelerin yararlanması için gerekli girişimlerde bulunmak. Gerektiğinde iktisadi ve sanayi şirket kurmak.

j.         Kurulmuş veya kurulacak konfederasyon, birlik, oda veya platforma üye olmak.

k.       Mesleki etik, davranış ve kurallarını belirlemek.

l.         Özel Güvenlik Sektörü ile ilgili her türlü konuda istatistiki verileri derlemek ve gerekli olduğu zamanlarda yayınlamak.

m.     Özel Güvenlik hizmetlerinin sistemli bir şekilde yürütülmesi için bilgisayar programı yapmak, veri bankası oluşturarak üyelerin kullanımını sağlamak ve bu konuda genel kollukça oluşturulan sistemlerle ağ bağlantısı oluşturmak.

Çalışma Esas ve Konuları:

Madde 5: Federasyon bu amaçları gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar.

Türkiye’deki güvenlik hizmetleri ve eğitimi, alarm ve izleme merkezleri ile ÖGG derneklerinin ve ilgili kuruluşların görüşlerini, Federasyonun amaç ve faaliyetlerini kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için radyo, televizyon, gazete, kitap, broşür gibi yayın araçlarından yararlanmak, toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenlemek.

Sektörle ilgili hizmet veren tüm kuruluşların çalışmalarını teşvik etmek, gerekiyorsa yararlanmak

Üyelerin ve sektörün sorun ve ihtiyaçlarını belirleyerek, bunların çözümü için diğer kurumlar ve resmi daireler nezdinde bir koordinasyon organı olarak faaliyette bulunmak, üyelerin hak ve menfaatlerini korumak.

Güvenlik hizmetleri ve eğitimi konusunda belli standartların oluşmasını sağlayarak, bu standartlara uymayan kuruluşlarca sektöre zarar verilmesini önleyici tedbirler almak.

Güvenlik hizmetleri ve güvenlik eğitimi hizmetlerinden yararlananların en uygun fiyatla bu hizmetlerden yararlanmalarını sağlayacak çalışmaları yapmak.

Güvenlik hizmetleri ve eğitimi konularında yerli ve yabancı yayınları izlemek, üyelerin yararlanacağı dokümantasyon ve enformasyon merkezi oluşturmak.

Benzer amaçlarla kurulan federasyonlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde federasyon ve konfederasyonlar oluşturmak.

Sektörü ve federasyonu tanıtıcı kitap, dergi, bülten, internet sitesi vb. yayın çalışmaları yapmak.

Federasyonun kamu yararına çalışan bir federasyon olduğunu resmen kabul ettirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Federasyon üyelerinin ve sektördeki kuruluşların ilgili kanun ve yönetmeliklerdeki kurallara ve fırsat eşitliğine uygun bir biçimde faaliyette bulunması ve birbirleriyle ilişkilerini bu çerçevede yürütmesi için gerekli kuralları belirlemek ve yürütülmesini sağlamak.

Federasyon ikametgâhı ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan her türlü gayrimenkulü almak, kiralamak ve mülkiyetindeki gayrimenkulleri kiraya vermek. Taşınmazlar üzerinde her türlü hakları koydurmak, inşaatı yapmak ve gerektiğinde satmak.

Yardım toplama ile ilgili mevzuat ve bu tüzük hükümlerine göre yardım ve bağış almak ve vermek, vasiyetleri kabul etmek.

Federasyona gelir sağlamak amacı ile iktisadi işletmeler veya bu işletmelerle ortaklık kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, bunları doğrudan işletmek yada denetim altında bir işletmeciye kiraya vermek.

Amaç ve hizmet konuları ile ilgili gerekli diğer çalışmaları yapmak.

5188 sayılı yasanın amaç maddesi doğrultusunda suçları önleyici, koruma ve diğer konularda genel kolluk ile müşterek projeler yapmak, bu tür projelere katılmak.

 Üye Olma:

Madde 6:  5188 sayılı Kanuna tabi güvenlik veya eğitimi alanında hizmet yürüten dernekler ve ÖGG dernekleri, Özel Güvenlik Sektöründe doğrudan ve veya dolaylı olarak katkıda bulunan yan sektörler.5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk  Medeni  Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile her dernek federasyona üye olabilir. Her üye dernek, ÖGG derneği Federasyon üyeliğinde, dernek başkanı ve genel sekreter dahil olmak üzere seçilmiş yetkili beş (5) kişi ile temsil edilir. Federasyona üyelik, üyelik için yapılan yazılı müracaatın yönetim kurulunca genel kurula sevki ile genel kurulun üyeliğin kabulü yönünde alacağı karar ile kesinleşir. Dernekler müracaat etmeden önce kendi yönetim kurullarında federasyona üyelik için karar almak zorundadırlar. Hiçbir dernek üye olmaya zorlanamaz.  Federasyonun amaç ve çalışma konularında önemli hizmeti bulunanlar arasından uygun görülenler Yönetim Kurulu kararıyla Onur Üyesi olarak kabul edilebilirler.

 Üyelikten Çıkma:

Madde 7: Hiçbir dernek federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye dernek istifa hakkına sahiptir. Üye derneğin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış olur.

5188 sayılı Kanunun uygulanmasından dolayı Bakanlıklarca faaliyetine son verilen Federasyon üyesi derneklerin üyelikleri otomatikman sona erer.

Derneklerin adına Federasyona Üye olanların, temsil ettikleri dernek ile olan ilişkilerinin sona ermesiyle üyelikleri sona erer. İlgili tüzel kişilik 20 gün içinde yeni temsilcisini bildirmek zorundadır.

 Üyelikten Çıkarılma:

Madde 8:  Derneklerden federasyon tüzüğüne aykırı hareket eden, 5253 sayılı dernekler kanunun ilgili maddelerinde yazılı şartları kaybeden, federasyon faaliyetlerine ısrarla katılmayan, federasyonun iç yönetmeliğine uymayan, oluşturulan Etik ve davranış kurallarına uymayan, üyelik aidatının üç ay üst üste ödemeyen, federasyonunun genel kurul ve yönetim kurul kararlarını uygulamayan dernekler federasyon yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile üyeliğine son  verilir.

 Üyelik Hakları:

Madde 9: Federasyona üye dernekler eşit haklara sahiptir. Her üye dernek federasyon genel kurulunda başkan ve genel sekreter dahil seçilmiş beş (5) delege ile temsil edilir ve her delegenin bir oy hakkı vardır. Federasyon genel kuruluna katılacak delegelerin isimleri üye derneklerin yetkili organlarınca belirlenir ve bu delegeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır.  

ü      FEDERASYONUN ORGANLARI,

ü      KURULUŞU, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI USULÜ, TOPLANTI

ü      YERİ – YETER SAYISI, YAPILIŞI VE KONULARI

 Federasyonun Organları:

 Madde: 10 

1.       Genel kurul

2.       Yönetim Kurulu

3.       Denetleme Kurulu

4.       Disiplin Kurulu

5.       Bilim Kurulu

6.       Yüksek Danışma Kurulu

 Genel Kurulun Kuruluşu:

Madde 11: Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan her derneği temsilen derneğin başkanı ve genel sekreteri dahil olmak üzere seçilmiş beş (5) üyeden oluşur.

 Toplanma Zamanı:

Madde 12:  Genel kurul 2 yılda bir Nisan ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya federasyon üyelerinin beşte üçünün yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya federasyon üyelerinin beşte üçünün  yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak federasyon üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplamaya çağırmakla görevlendirir.

 Çağrı Usulü:

Madde 13:  Yönetim kurulu, federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurul üyeleri, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, on beş günden çok olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar: Bütün delegelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla ( faks veya mail yoluyla ) ancak imzalı alınan kararlar ile federasyon delegelerin tamamını bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçemez.

 Toplantı Yeri:

Madde 14: Genel kurul toplantıları Federasyon Merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulunun uygun göreceği başka yerde de yapılır.

 Toplantı Yeter Sayısı:

Madde 15: Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerinin salt çoğunluğu ile; tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi hallerinde üyelerin 2/3’ünün katılımıyla toplanır, çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranamaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı federasyon yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

 Toplantının Yapılış Usulü:

Madde 16: Genel kurul, üye derneklerin genel kurullarınca seçilen delegelerin salt çoğunluğunu, tüzük değişikliği ve federasyon feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğunun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevlikler tarafından kontrol edilir.Üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetimin kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan vekili ve yeteri kadar yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan delegelerin divan heyetine kimliklerini göstermelerini ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda her delegenin bir oy hakkı vardır, delege oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Toplantıda görüşülen konular ve alınan karalar bir tutanağa yazılır ve divan kurulu tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasında ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 Gündem

Madde:  17: Genel Kurulun gündemi genel olarak şu kısımları kapsar;

a.       Açılış

b.       Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

c.        Divan Başkanlığının genel kurula sunuluşları

d.       Federasyon başkanının faaliyet raporunun takdimi

e.       Genel kurul delegelerinin faaliyet raporu hakkında konuşmaları

f.        Yönetim kurulunun faaliyetleri hakkında oylama ve ibra

g.       Bütçenin görüşülmesi oylama ve ibra

h.       Seçimler

i.         Dilekler

Yönetim Kurulu veya Divan başkanı bu maddelerden bazılarını çıkartmaya ve madde eklemeye yetkilidir. Delege tam sayısının onda birinin yazılı önergeleri ile gündemde değişiklik yapılması veya gündeme bir konu eklenmesi yahut bir konunun gündemden çıkartılması teklif olunabilir. Divan başkanlığı genel kurul kararı ile gündemi yeniden düzenler.

 Yoklama:

Madde 18: Yoklama görevliler tarafından, toplantı yeri girişinde, imza almak suretiyle yapılır ve katılan delege sayısı Divan başkanlığına sunulur.

 Konuşmalarda Genel Düzen:

Madde  19:  Genel kurulda söz kesmek şahsiyetle uğraşmak ve çalışma düzenini bozucu hareketlerde bulunmak yasaktır. Temiz bir dil ile konuşulması şarttır. Kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen delege divan başkanının uyarısına rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse, başkan tarafından kürsüyü terke ve gerekli görülürse, o birleşim için salondan çıkmaya davet edilir.

Divan başkanlığına sunulan yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı ifadeler varsa, başkan düzeltilmesi için o yazı ve önergeyi sahibine geri verir.

Söz Alma:

Madde 20: Genel kurulda söz isteyenler divan başkanlığına başvuruda bulunur Divan başkanlığı bu başvuru sırasına göre söz verir. Söz alma başvurusunda bulunmayanlar konuşamaz. Konuşmalar divan başkanlığına ve genel kurula hitaben kürsüden yapılır. Yönetim kurulu mazeretleri dışında görüşmelerin başından sonuna kadar oturumda hazır bulunurlar. Bir delege söz sırasını başka bir delege ile değiştirebilir.

 Gürültü ve Kavga:

Madde 21: Divan başkanı gürültü ve kavga nedeniyle görüşmelerde düzen sağlayamazsa oturuma en çok bir saat ara verebilir. Oturum açıldığında gürültü ve kavga devam ederse,  birleşim kapatılır.

       GENEL KURULUN GÖREV ve YETKİLERİ

ü      OY KULLANMA, KARAR ALMA USUL ve ŞEKİLLERİ

 Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri:

Madde  22:  Aşağıdaki yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

Genel kurul kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla; Tüzük değişikliği ve Federasyonun feshi kararları ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınır. Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba katılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

Federasyon organlarının seçilmesi,

Federasyon  tüzüğünün değiştirilmesi.

Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

Federasyon için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Yönetim Kurulunca federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirerek onaylamak.

Federasyonun feshedilmesi.

Yönetim kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak.

Federasyon yönetim kurulu üyelerine verilecek her türlü ücret ve diğer zorunlu görevlileri huzur hakkı ve yolluklarının belirlenmesi.

Üst kuruluş genel kuruluna girecek delegeleri seçme.

Disiplin kurulu kararına göre üyelikten çıkarılacaklar hakkında karar verme.

Mevzuatlarda veya federasyon tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi ve her hangi bir organın görev alanına girmeyen konuların karara bağlanması.

 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ OY KULLANMA, KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması:

Madde  23: Federasyon Yönetim Kurulu; genel kurul tarafından ve genel kurulu oluşturan üyelerin salt çoğunluğuyla gizli oyla seçilir. Genel kurul, ayrıca asil üye kadar yedek üyede seçer.

 Yönetim Kurulunun Görev Bölümü ve Toplanma Zamanı:

Madde  24: Federasyon yönetim kurulu en fazla oy alan üye başkanlığında toplanarak kendi içinde görev dağılımı yapar.  Yönetim Kurulu Başkan, Genel Sekreter, Genel Başkan Yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere üye dernek sayısı kadar asil ve yedek üyeden oluşur. Federasyon başkanı iki dönemden fazla üst üste, başkan adayı olup, seçilemez. (Geçici  yönetim kurulu üyeleri hariç.) 

Federasyon yönetim kurulu asil üye sayısı eksildiğinde yönetim kurulunun davetiyle eksilen üyenin temsil ettiği ve kayıtlı olduğu derneğin yedek üyesi tarafından doldurulur. Bu şekilde asil üye sayısı tamamlandıktan sonra yönetim kurulu, yapacağı ilk toplantıda öncelikle görev dağılımını yeniden yapar.

Yedek üyenin göreve çağırılması yasa gereği mutat bir işlem olduğundan, yönetim kurulu toplantı ve karar yeter sayısı ile ilgili şartlar aranmaz.

Federasyon yönetim kurulu; en az ayda bir defa olmak üzere federasyon başkanının başkanlığında, yokluğunda ise başkan tarafından yetkilendirilen başkan yardımcısı başkanlığında olağan olarak toplanır.

KARARLAR

Yönetim kurulu, genel sekreterin hazırladığı gündemdeki konuların ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşerek karara bağlar.

Yönetim kurulunun toplantı sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Kararlar mevcut üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde toplantı başkanının oyunun katıldığı taraf kararı belirler. Oylamanın gizli veya açık yapılması yönetim kurulunun kararına bağlıdır.

Yönetim kurulu kararları, karar defterine yazılarak hazır üyelerce imzalanır.

İki toplantıya hiçbir özür olmadan katılmayan yönetim kurulu üyesine yazılı ikaz yapılır. Yine katılmadığı takdirde müstafi sayılır. Yerine yedek üye çağrılır.

Ayrılmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye sayısının yarısından aşağı düşmesi halinde, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından genel kurul toplantıya çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

Federasyonu   temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

Federasyonun gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak

Genel kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak bina veya tesis inşa etmek. Devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.

Kira sözleşmesi yapmak, federasyon lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.

Federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak.

Her faaliyet yılı sonunda Federasyonun yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenleyerek, denetim kuruluna sunmak.

Federasyona üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

Gerek görüldüğünde amaç faaliyetler doğrultusunda çalışma kurulları oluşturmak ve bu kurulların çalışma yönergelerini hazırlamak.

Tüzüğü  uygulamak  ve  gerektiğinde tefsir etmek.

Mevzuat hükümlerine göre toplanan kurullara girecek üyeleri seçmek ve görevlendirmek.

Tüzükte belirtilen federasyonun amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli çalışmaları yapmak, bütçede belirlenen kadrolara gerekli elemanları atamak, ücretlerini ve çalışma şartlarını tespit etmek. Genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak. 

Yönetim Kurulunun Teşkili     

Madde 25:  Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine sulh hakimi üç üyeyi bir ay içerisinde genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 YÜKSEK DANIŞMA KURULUNUN TEŞKİLİ GÖREV VE YETKİLERİ

Yüksek danışma kurulunun teşkili:

Madde 26: Yüksek danışma kurulu; federasyon yönetim kurulu, federasyon denetim  kurulu, federasyon disiplin kurulu, bilim kurulu başkanı ve dernek başkanlarından oluşur

Yüksek danışma kurulu genel başkanın yokluğunda genel sekreter başkanlık eder. Kurul, federasyon yönetim kurulunun çağrısı üzerine yıl da bir, lüzumu halinde ise daha kısa sürede olağanüstü toplanır.

Federasyon kurucuları kaydı hayat şartı ile bu kurulun tabii üyeleridir.

 Yüksek danışma kurulunun görev ve yetkileri:

Madde 27: Derneklerin yerel ve genel sorunlarını dile getirir bu konuda yetkililere tavsiyelerde bulunur.

Kurulların çalışmaları hakkında bilgi alarak, çalışmaların daha rasyonel hale getirilmesi için önerilerde bulunur.

Kapsamında bulunanları ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler ile bunların tasarıları hakkında görüşlerini ortaya koyar.

Dernek ilişkileri ve ortak konular hakkında dernekler arası dengeyi sağlayıcı önerilerde bulunur.

Ana tüzük maddelerini gerektiğinde yorumlayarak görüşlerini bildirir.

Yüksek danışma kurulunca ortaya konan görüşler sonuç bildirisi olarak metin haline getirilerek muhafaza edilir ve federasyonun yönetim kurulunca değerlendirilir.

Federasyonun geleceği ile ilgili konularda görüşlerini açıklar.

İstişari bir organ olan yüksek danışma kurulunca ortaya konan görüşler, özel bir deftere kaydedilir, imzalanarak muhafaza edilir. Bu kararlar genel kurulca değerlendirilir.

 Denetleme Kurulunun Teşkili:

Madde  28:   Denetleme kurulu, genel kurula katılan delegeler arasından gizli oyla seçilen     3 Asıl 3 Yedek üye oluşur. Denetleme kurulunun görev süresi 2 yıldır.

Denetleme kurulu asil üyelerden oluştuğundan, asil üyelerden 1 veya birkaçının kurul üyeliğinden ayrılması halinde en çok oy alandan başlanmak üzere sırayla yedek üyeler göreve çağırılır.

Denetleme kurulu 3 ayda bir federasyon merkezinde toplanarak denetimlerini burada yaparlar. Federasyona ait evrak veya defterleri merkezden dışarı çıkaramazlar.

Denetleme kurulunun asil üyeleri, yapacakları ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan ve bir raportör seçerler. Denetleme kurulu kararlarını oy çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde başkanın katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış olur. Denetleme için en az iki denetçinin bir araya gelmesi şarttır.

 Denetleme kurulunun görev ve yetkileri:

Madde  29:  Yönetim kurulu faaliyetlerinin, genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek.  

Federasyon tüzüğüne uygun olarak idari ve mali denetimi yapmak ara raporunun federasyon başkanlığına vermek ve dönem sonu raporunu genel kurula sunmak,

Yönetim kurulundan genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırmasını istemek.

Yapılan denetim ve incelemelerde federasyonun mali işlerinde usulsüzlük veya yolsuzluk gördüğü takdirde durumu yönetim kurulu başkanlığına bir raporla bildirmek ve soruşturmanın derinleştirilmesi amacıyla gerekli gördüğü takdirde bu fiilleri işleyenlerin geçici olarak görevden el çektirilmesini istemek.

Yönetim kurulunun, denetleme kurulunun bu isteğini kabul etmemesi, yolsuzluk ve usulsüzlük yaptıkları iddia edilenleri görevden el çektirmemesi halinde, yönetim kurulundan genel kurulun olağan üstü toplantıya çağırılmasını istemek, bu durumun gerçekleşmesi halinde, yönetim kurulu en geç iki ay içerisinde genel kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak zorundadır.

 Disiplin Kurulunun Teşkili :

Madde  30 : Federasyon disiplin kurulu, federasyonun genel kuruluna katılan delegeler arasında gizli oyla seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulunun görev süresi 2 yıldır.

Federasyon disiplin kurulu asil üyeleri yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan, bir raportör ve bir üye seçerek göreve başlar.Disiplin kurulu asil üyelerinden bir veya birkaçının ayrılması halinde yedek üyelerden en çok oy alandan başlamak üzere göreve çağrılır. Disiplin kurulu yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Kurulun toplanabilmesi için en az iki üyesinin bir araya gelmesi şarttır. Disiplin kurulu kararlarını oy çokluğu ile verir. Oyların eşit olması halinde başkanı katıldığı taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Disiplin kurulu savunmaları aldıktan sonra kararları verir ve gereği yapılmak üzere federasyon başkanlığına sunar.

 Disiplin kurulunun görev ve yetkileri:

Madde 31: Federasyon tüzüğüne amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen dernek ve dernek üyesi şirket yöneticileri hakkında soruşturma yapmak, soruşturma sonucunda suçlu bulunanlara uyarma, kınama veya üyelikten geçici ihraç cezalarından birini vermek.

Dernek disiplin kurulları tarafından dernek üyeleri hakkında verilen ve ilgililerce itiraz edilmesi üzerine incelenmesi istenen dernek disiplin kurulu kararlarının incelemek ve sonucunu geriye yapılmak üzere ilgili dernek başkanına göndermek

Federasyondan ihracı gerektiren suçlar hakkında hazırlanan raporları incelemek ve görüsünü belirleyerek genel kurula sunmak.

Alınan her türlü kararları ilgilere ve genel kurula bildirmek.

 Bilim Kurulunun Teşkili ve Görevleri:

Madde 32: Özel Güvenlik alanında mastır, doktora, araştırma yapmış, kitap yazmış ve sektörün gelişmesi için önemli hizmetlerde bulunmuş önerilen kişiler arasından yönetim kurulunca görevlendirme ile yeterli sayıda ve belli bir süre için seçilirler. Yönetim kurulunca belli bir alanda araştırma, inceleme ve rapor hazırlama veya çalışma yapmak. Yazılan raporları yapılan çalışma sonuç ve tutanaklarını yönetim kuruluna sunmak.

 FEDERASYONUN BORÇLANMA, BİLDİRİM VE ÜYELİK AİDATLARI   

Federasyonun Borçlanma Usulleri:

Madde  33:  Borçlar kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu, Federasyonun çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için federasyon adına menkul ve gayri menkul alımlarında Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

 Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi:

Madde  34:  Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurulları ile Federasyonun diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları federasyon merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

 Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Aylık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli:

Madde 35:  Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarları 750,00 YTL olup yılın ilk altı ayı sonuna kadar iki taksitte ödenir.

FEDERASYONUN GELİR VE GİDERLERİ, BÜTÇE, ÜCRET VE SOSYAL HAKLAR

Federasyonun Gelir Kaynakları:

Madde 36:

a.       Üye aidatı ve giriş aidatı

b.       Federasyonca yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, seminer,  konferans ve fuar organizasyon gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

c.        Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler

d.       Bağışlar ve yardımlar

e.       Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

 Federasyonun Giderleri:

Madde 37: Federasyonun tüzüğünde belirtilen amaçları ve kanunlarla belirtilen faaliyetlerini, gerçekleştirmek için, federasyon genel kurulunca kabul edilen bütçe dâhilinde harcama yapmak zorunda olup, federasyon üyeleri ile çalıştıkları kişiler dâhil olmak üzere hiç kimseye borç veremez ve bağışta bulunamaz.

Vergi usul kanununa göre demirbaş sayılan her türlü eşya veya malzeme, demirbaş defterine kaydedilir ve bunlar hiçbir şekilde gider olarak işlem göremez.

 Banka ve Kasa Mevcudu:

Madde 38:  Tüzüğün 31. Maddesi gereğince, federasyonun gelirleri yönetim kurulunca tespit edilecek sermayesini yarısından fazlası devlete ait olan bankalara yatırılır. Banka işlemleri genel mali sekreter ve yönetim kurulunun imza yetkisi verdiği kişilerin ( çift imza)  imzası ile yürütülür.

Zorunlu giderleri için federasyonun kasasından 3.000,00 YTL (üç bin) kadar nakit bulundurula bilir. Acil durumlarda istisnai olarak yönetim kurulu gerekli görürse bu miktar fazlalaştırılır.

 Bütçenin Düzenlenmesi:

Madde 39:  Bütçe, federasyon yönetim kurulunca üç yıllık devre için ve her yıllığı ayrı ayrı olmak üzere, hazırlanır ve daha sonra  genel kurul onayına sunularak  kesin şeklini alır.Hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçede; federasyonun gelirleri ve kaynakları, giderler ve sarf yerleri, personel ücretleri ve sosyal yardımlar, yolluk ve gündelik ödenekler ile menkul ve gayrımenkul mal karşılıkları ayrı ayrı gösterilir.

 MAL BİLDİRİMİ VE DİĞER HUSUSLAR

Mal Bildirimi:

 Madde  40:  Federasyon başkan ve yöneticileri ile denetçileri göreve seçildikten sonra üç ay içinde kendilerinin, eşlerinin ve velayetleri altındaki çocukların mal varlığı bildirimini notere onaylatarak kendinde saklamak zorundadır.Bu bildirimin verildiğini gösteren noterlikten alınacak makbuz, federasyon denetçilerine verilir.

 Üst Kuruluş Üyeliği Ve Talimatlarına Uyma zorunluluğu:

Madde 41: Federasyon amaçlarına uygun konfederasyona üye olabilir. Federasyon, konfederasyonun kanun ve tüzük hükümleri doğrultusunda vereceği talimatlara uymak zorundadır.

 Birleşmeyecek Görevler:

Madde 42: Genel Yönetim Kurulu yöneticileri federasyon bünyesi içinde başka bir göreve seçilemez.(Genel kurul hariç). Aksi halde, federasyondaki görevlerinden birini  tercih eder, bu tercihi bir ay  içinde kullanmaması halinde son seçildiği görevi kendiliğinden düşer.

Ancak, yedek üyeliğe seçilenlerin asil olmadıkça bu görevleri düşmez.

 Federasyonun İç Denetim Şekilleri:

Madde 43: Federasyonun iç denetimi, Dernekler Kanunu ve dernek tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği:

Madde 44: Tüzük toplantıya katılan üyelerin 2/3 oyları ile değiştirilebilir.                            

Federasyonun Feshi Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli:

Madde 45: Federasyon Genel Kurulu her zaman Federasyonun feshine karar verebilir. Genel kurulun Federasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan federasyon üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağırılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Federasyonun feshi yönetim kurulu tarafından mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir fesih kararı ile birlikte Federasyonun mal varlığının genel kurulun alacağı karar doğrultusunda tasfiyesi yapılır.

 Defter Ve Kayıt Tutma Esas ve Usulleri:

Madde 46:  Federasyon kanun ve yönetmelikte belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noterden veya Dernekler İl Müdürlüğü’nden tasdikli olması zorunludur.

 Hüküm Eksikliği:

Madde 47:  Bu tüzükte hüküm bulunmayan durumlarda 5253 Sayılı Dernekler Kanunu ile 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

  

TÜM ÖZEL GÜVENLİK DERNEKLERİ FEDERASYONU

23.08.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU

ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ METİN

Üye Olma:

Madde 6:  5188 sayılı Kanuna tabi güvenlik veya eğitimi alanında hizmet yürüten dernekler ve ÖGG dernekleri, Özel Güvenlik Sektöründe doğrudan ve veya dolaylı olarak katkıda bulunan yan sektörler.5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk  Medeni  Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile her dernek federasyona üye olabilir. Her üye dernek, ÖGG derneği Federasyon üyeliğinde, dernek başkanı ve genel sekreter dahil olmak üzere seçilmiş yetkili beş (5) kişi ile temsil edilir. Federasyon yönetim kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibi derneğe yazı ile duyurmak zorundadır. Dernekler müracaat etmeden önce kendi yönetim kurullarında federasyona üyelik için karar almak zorundadırlar. Hiçbir dernek üye olmaya zorlanamaz.  Federasyonun amaç ve çalışma konularında önemli hizmeti bulunanlar arasından uygun görülenler Yönetim Kurulu kararıyla Onur Üyesi olarak kabul edilebilirler.

YENİ METİN

Üye Olma:

Madde 6:  5188 sayılı Kanuna tabi güvenlik veya eğitimi alanında hizmet yürüten dernekler ve ÖGG dernekleri, Özel Güvenlik Sektöründe doğrudan ve veya dolaylı olarak katkıda bulunan yan sektörler.5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve Türk  Medeni  Kanununda belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunluğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile her dernek federasyona üye olabilir. Her üye dernek, ÖGG derneği Federasyon üyeliğinde, dernek başkanı ve genel sekreter dahil olmak üzere seçilmiş yetkili beş (5) kişi ile temsil edilir. Federasyona üyelik, üyelik için yapılan yazılı müracaatın yönetim kurulunca genel kurula sevki ile genel kurulun üyeliğin kabulü yönünde alacağı karar ile kesinleşir.  Dernekler müracaat etmeden önce kendi yönetim kurullarında federasyona üyelik için karar almak zorundadırlar. Hiçbir dernek üye olmaya zorlanamaz.  Federasyonun amaç ve çalışma konularında önemli hizmeti bulunanlar arasından uygun görülenler Yönetim Kurulu kararıyla Onur Üyesi olarak kabul edilebilirler.

ESKİ METİN

 Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Aylık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli:

Madde 35:  Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarları 3.000 YTL olup yılın ilk altı ayı sonuna kadar iki taksitte ödenir.

YENİ METİN

Üyelerin Ödeyecekleri Giriş ve Aylık Aidat Miktarının Belirlenme Şekli:

Madde 35:  Üyelerin ödeyecekleri yıllık aidat miktarları 750,00 YTL olup yılın ilk altı ayı sonuna kadar iki taksitte ödenir.

 

Üye Şirketler

Hukuki Destek

Ziyaretçi Defteri

 Duyuru

  2011 Yılı Özel Güvenlik Sınav Takvimi  

 

 Takvim

 

 Üye Dernekler

 İstatistikler

   
 Online : 1
 Bugün : 6
 Dün : 92
 Toplam : 143787
 Ip No : 54.165.90.203
     

 

Özel Güvenlik

Yönetim Kurul Kararları

Kanunlar

Yönetmelikler
Genelgeler
Emir Yazıları
Tebliğler

E-Bulten Kayıt

 

Videolar

 

Faydalı Linkler

 

Üye Dernekler

 

Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 3.5583 3.5647
  Euro 3.1885 3.2096
 

Hava Durumu 
 

 


 
 

   © Copyright - 2008- Tüm Özel Güvenlik Güvenlik Dernekleri Federasyonu - Tüm Hakları Saklıdır.