HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKEN BELGELER

 

 

No

Belge Adı

Standart Form

4734

13/b2’ye

kadar

4734 13/b2

ile eşik değer arası

Eşik Değer ve Üstü

Belgelerin İstenilme Gerekçeleri

Öneri/Yapılacak İşlem

1

İstekli veya aday tarafından düzenlenen ve tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi bilgilerini içeren belge

Yok

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Tip şartnamelerde yer alan  düzenleme uyarınca istenmektedir.

Bu belgenin istenmesine gerek olmadığı, ancak  başvuru/teklif zarfı üzerine tebligata esas adresin yanı sıra, varsa irtibat için telefon ve faks numaraları ile elektronik posta adresi bilgilerinin yazılmasına yönelik ikincil mevzuatta düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

2

Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek/Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Yok

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir

Bu belgenin mevcut haliyle istenmesine gerek bulunduğu değerlendirilmektedir.

3

 

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

Yok

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

Aşağıdaki ayırıma göre işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

3-a)

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi

Yok

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

Bu belgenin mevcut haliyle istenmesine gerek bulunduğu değerlendirilmektedir.

3-b)

Tüzel kişi olması halinde Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

Yok

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

1) Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgelerle ilgili olarak; ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce bu belgelerin aslı veya noterce ya da yetkili mercilerce onaylı  örneğini sunması kaydıyla, adaylar/istekliler tarafından “aslı gibidir” onaylı fotokopisinin  başvuru/teklif  ile birlikte verilmesinin,

2)İmza sirkülerinin ise mevcut haliyle istenmesinin,uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

4

Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütnameler

KİK027.0/H KİK027.1/H

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca istenmektedir.

1) Bu taahhütnamelerin kaldırılmasının,

2) (c) ve (d) bentlerine ilişkin belgelerin ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmasının ve başvuruyla/ teklifle birlikte sunulmasının,

3) Alt yükleniciden kaynaklanan ve adaylara/isteklilere tebliğ edilmemiş olan vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının kesinleşmiş borç sayılmayacağı yönünde ikincil mevzuatta düzenleme yapılmasının,

4) Adayların başvuruda bulunmakla veya isteklilerin teklif vermekle (c) ve (d) bentleri dışında kalan (a), (b), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen hallerde olmadığını kabul ettiğine yönelik tip idari şartnamelerde düzenleme yapılmasının,

5) İhale üzerinde kalan isteklinin ise, sözleşme imzalanmadan önce (a), (b), (e),  (g) ve (i) bentlerinde belirtilen hallerde olmadığını gösteren belgeleri idareye sunması yönünde ikincil mevzuatta düzenleme yapılmasının,

uygun olacağı değerlendirilmektedir

5

Teklif mektubu

KİK018.0/H

KİK019.0/H

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca istenmektedir.

Kanunun 30 uncu maddesindeki zorunlu hususlar haricindeki düzenlemelerin teklif mektubundan çıkarılması suretiyle teklif mektuplarının sadeleştirilmesinin ve çıkarılan hususlardan gerekli olanların şartnamelerde düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

6

Başvuru mektubu

KİK017.0/H

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 31 inci maddesi uyarınca, belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik başvurusunda ve pazarlık usulünde yeterlik başvurusunda istenmektedir.

Bu belgenin içeriğinin sadeleştirilmesinin ve adaylarca/isteklilerce başvuru/teklif ile birlikte sunulmaması halinde tamamlatılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

7

Geçici teminat mektubu.

KİK029.0/H

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca istenmektedir. Geçici teminat mektubunun kapsam ve şekli Kurumca belirlenmiştir..

Bu belgenin mevcut haliyle istenmesinin ancak, tüm isteklilerin geçici teminatlarının sözleşme imzalandıktan sonra iade edilmesine ilişkin ikincil mevzuatta düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

8

Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli veya aday adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

Yok

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

Bu belgenin mevcut haliyle istenmesine gerek bulunduğu değerlendirilmektedir.

9

İş ortaklığı veya konsorsiyum  beyannamesi.

 

KİK028.0/H

KİK028.1/H

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 14 üncü maddesi uyarınca istenmektedir.

Bu belgenin mevcut haliyle istenmesine gerek bulunduğu ve iş ortaklığında pilot ortağın hisseye bağlı kalmaksızın isteklilerce/adaylarca belirlenmesine yönelik ikincil mevzuatta gerekli değişikliğin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

10

İhale dokümanında düzenlenmesi halinde, isteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri gösterir liste ile ihale üzerinde kalan istekli tarafından sunulan alt yüklenicilerin listesi

 

Yok

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

 

 

Kanunun 15 inci maddesi uyarınca istenmektedir.

Bu belgenin başvuru/teklif ile birlikte istenmesine gerek olmadığına,

İşin uzmanlık gerektiren kısımlarının ayrı ayrı alt yüklenicilere yaptırılabileceğine,

İşin tamamının alt yükleniciye yaptırılamayacağına,

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, işin esasına ilişkin kısımda alt yüklenici çalıştırılamayacağı, sadece feri kısımlar için alt yüklenici çalıştırılabileceğine,

İşin devamı sırasında alt yükleniciye ihtiyaç duyulması halinde idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabileceğine,

İlişkin ikincil mevzuatta düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

11

İstenmesi halinde, “yerli istekli” olunduğuna ilişkin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen belgeler

Yok

Takdir

Takdir

Takdir

Kanunun 63 üncü maddesine göre, yabancı isteklilerin katılamayacağı ihalelerde ve fiyat avantajı uygulanacak ihalelerde yerli istekli olunduğunu tevsik etmek amacıyla istenmektedir.

Bu belgenin başvuru/teklif ile birlikte istenmesine gerek olmadığı ve bu değişikliğe bağlı olarak başvuru/teklif kapsamında yer alan belgelerdeki bilgilerden ya da idarece diğer idare veya adaydan/ istekliden istenecek belgelerden teyide yönelik gerekli düzenlemelerin ikincil mevzuatta yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

12

İhale dokümanının satın alındığına dair belge.

 

KİK005.0/H

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 28 inci maddesine göre istenmektedir.

Bu belgenin başvuru/teklif kapsamında istenmemesine, ancak idarenin doküman satın alanlara ilişkin düzenlediği formları ihale saatinde ihale komisyonuna tutanakla teslim etmesine yönelik ikincil mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

13

Tüzel kişi isteklinin iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde “İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname”

KİK027.2/H

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 10 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca istenmektedir.

Bu belgenin başvuru/teklif kapsamında istenmesine gerek olmadığı ve bu belge ile elde edilmek istenen amaca yönelik gerekli düzenlemelerin,

İş denetleme ve iş yönetme belgeleri kullanılan mühendis/mimarların şirketi temsil ve ilzama yetkili müdür olması gerektiğinin ve kamuda görev yapanların iş denetleme ve iş yönetme belgelerini kullanamayacaklarına ilişkin düzenlemelerin, ikincil mevzuatta yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

14

Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.

KİK027.3/H

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 58 inci maddesi çerçevesinde Kurum tarafından üretilmiş bir belgedir.

Bu belgenin istenmesine gerek olmadığı değerlendirilmektedir.

 

 

15

İdari şartnamede belirtilmek kaydıyla; İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat vb. belgeler bulunması halinde bu belgeler

Yok

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği istenmektedir.

Bu belgelerin; başvuru/teklif kapsamında istenmesine gerek olmadığı ve idari şartnamelerin “diğer hususlar” kısmında ihale üzerinde kalan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce aslı veya noterce ya da yetkili mercilerce onaylı örneğinin sunulması şeklinde düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

16

Banka referans mektubu

KİK030.1/H

İstenemez

Takdir

Zorunlu

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

Bu belgelerin eşik değeri aşmayan hizmet alımları için istenmemesi, eşik değeri aşan işlerde ise anılan belgede;

 1- “Serbest mevduat” ibaresinin “mevduat” şeklinde değiştirilmesi ve dipnot olarak “üzerinde kısıtlama bulunmayan her türlü mevduat” ifadesine yer verilmesi,

2- İdarenin ve işin adının belirtilmesi,

3- “Teminat mektubu kredisi” ifadesinin “gayri nakdi kredi” olarak değiştirilmesi ,

4- Nakit karşılığı kullandırılan kredilerin tutarlara dahil edilmemesine ilişkin dipnot konulması,

şeklinde değişiklik yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir..

17

Mali durum bildirimi (Standart Form)

KİK030.0/H

İstenemez

Takdir

Zorunlu

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin birinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

Bu belgenin istenmesine gerek olmadığı değerlendirilmektedir.

18

Bilanço veya eşdeğer belgeler

Yok

İstenemez

Takdir

Zorunlu

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci, fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

 

 

1) Bu belgelerin eşik değeri aşmayan hizmet alımları için istenmemesinin, eşik değeri aşan işlerde istenmesinin zorunlu olmasının,

2) Bu belgelerin istenildiği durumlarda;

a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 1 (bir) olmasının,

b) Öz kaynak oranının (Öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,20 olmasının,

c) Kısa vadeli borçların öz kaynaklara oranının ise 0,50’den küçük olmasının,

yeterlik kriteri olarak öngörülmesinin,

3) Belirtilen yeterlik kriterlerini son yıl bilançosu ile sağlayamayanlarda son 3 yıla kadarki tutarların ağırlıklı ortalamasının dikkate alınmasının,

4) Söz konusu oranların hesaplanmasına yönelik olarak oluşturulacak standart formların YMM veya SMM onaylı olarak sunulmasının,

uygun olacağı değerlendirilmektedir.

19

İsteklinin İş Hacmini Gösteren Belgeler

Yok

İstenemez

Takdir

Zorunlu

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

1)  Bu belgelerin eşik değeri aşmayan hizmet alımları için istenmemesinin, eşik değeri aşan işlerde istenmesinin zorunlu olmasının,

2) Bu belgelerin istenildiği durumlarda,

a) Toplam ciro tutarının teklif edilen bedelin %50’sinden,

b) Hizmet işi geliri tutarının ise teklif edilen bedelin % 25’inden,

az olmamasının,

3) Belirtilen yeterlik kriterlerini son yılda sağlayamayanlarda son 3 yıla kadar ki tutarların ağırlıklı ortalamasının dikkate alınmasının,

4) Söz konusu oranların hesaplanmasına yönelik olarak oluşturulacak standart formların YMM veya SMM onaylı olarak sunulmasının,

uygun olacağı değerlendirilmektedir.

20

İş deneyim belgesi

KİK032.0/H

KİK033.0/H KİK034.0/H KİK035.0/H

 

Takdir

Zorunlu

Zorunlu

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci alt bendi uyarınca istenmektedir.

1) İş durum belgesine işin bitim tarihinin eklenmesine ve bu tarihten sonra bu belgelerin kullanılamayacağına,

2) % 70 in altında bitirilen ve geçici kabulü yapılan işlere de iş deneyim belgesi düzenlenmesine,

3) Geçici kabulü son 5 yılda yapılan işlere iş deneyimi belgesi düzenlenmesine,

4- Yurt dışında yapılan işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin  1/1 olarak değerlendirilmesine ilişkin ikincil mevzuatta düzenlenme yapılmasının,

Uygun olacağı değerlendirilmektedir

21

Anahtar teknik personel listesi

Yok

Takdir

Takdir

Takdir

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü alt bendi uyarınca Kurum tarafından üretilmiş belgedir.

Bu belgelerin;

Bir adayın/isteklinin bünyesinde anahtar teknik personel olarak gösterilen personelin, aynı ihalede başka bir istekli/aday bünyesinde anahtar teknik personel olarak gösterilmemesine ve anahtar teknik personelin ihaleden 3 ay önce işe alınmış olmasına yönelik ikincil mevzuatta düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir

22

Anahtar teknik personelin adına prim ödendiğini veya işe alındığına gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı  belge

Yok

Takdir

Takdir

Takdir

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dördüncü alt bendi uyarınca Kurum tarafından üretilmiş belgedir.

Anahtar teknik personelin ihale tarihinden önceki 3 ay içinde işe alındığını gösteren ve adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı  belgelerin istenilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

23

Anahtar teknik personele ait oda kayıt belgesi ve/veya hizmet çizelgesi

Yok

Takdir

Takdir

Takdir

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin beşinci alt bendi uyarınca Kurum tarafından üretilmiş belgedir.

Başvuru/teklif ekinde adaylardan/isteklilerden sadece diplomanın aslı gibidir onaylı bir örneğinin istenmesine, ihale üzerinde bırakılan istekliden ise sözleşme imzalanmadan önce söz konusu diplomanın aslı veya noterce ya da yetkili mercilerce onaylı bir örneğinin idareye verilmesine yönelik düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir

 

24

Kalite yönetim sistem belgesi ve gerekli hallerde TÜRKAK teyidi

Yok

Takdir

Takdir

Takdir

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü ve sekizinci alt bentleri uyarınca Kurum tarafından üretilmiş belgedir.

Bu belgenin sadece eşik değerin üzerindeki işlerde istenmesinin idarelerin takdirine bırakılmasının, TÜRKAK teyidinin idarece gerek görülmesi  halinde idarece alınmasına yönelik düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

25

Çevre yönetim sistem belgesi ve gerekli hallerde TÜRKAK teyidi

Yok

Takdir

Takdir

Takdir

Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin sekizinci alt bendi uyarınca Kurum tarafından üretilmiş belgedir.

 

Bu belgenin sadece eşik değerin üzerindeki işlerde istenmesinin idarelerin takdirine bırakılmasının, TÜRKAK teyidinin idarece gerek görülmesi  halinde idarece alınmasına yönelik düzenleme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

26

Yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile ihale dokümanında istenen diğer belgeler ve bu belgelerin noter onaylı tercümeleri

Yok

Takdir

Takdir

Takdir

35 inci madde uyarınca, yabancı ülkelerden temin edilen belgelerin tercümelerinin istenildiği hallerde, yurt dışından sağlanan resmi belgeler ile bu belgelerin noter onaylı tercümelerinin verilmesi gerekmektedir.

Yeminli mütercimin yaptığı tercüme için noter onayının gerekli olup olmadığının araştırılmasına, bu belgenin verilmemesi halinde bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.