ÖZEL GÜVENLİK TARİHÇESİ

                 12 Eylül 1980 askeri müdahalesini öncesinde İstanbul’u şaşkına çeviren terör olaylarının yoğunlaştığı dönem henüz hafızalardaki yerini korumaktadır.

                 O günkü anarşik olaylar karşısında koruma amacıyla neredeyse her ticarethanenin ve bankanın kapısında polis ya da jandarma bulundurmak sistematik bir zorunluluk haline getirmişti.

                  1980 yılında İstanbul’da birinci Ordu  ve sıkı yönetim komutanı ,sayın orgeneral Necdet ÜRUĞ ’un  güvenlik güçlerinin amaçları doğrultusunda kullanılmayıp , ana güçte bir zafiyete yol açtığı düşüncesinden  hareketle yaptığı çalışmalar , 2495 sayılı özel Güvenlik yasasının doğmasına yol açmıştı.

                   Esasen dünyada 1836 Tanzimat fermanıyla işlevine son verilen Yasakçı adı altında ilk özel güvenlik kurumuna  Osmanlı döneminde rastlanır.

                   Türkiye’ye akredite yabancı dost  ülkelerin Sefaret ve konsolosluklarında   Yasakçı adı  altında   güvenlik görevlilerinin  istihdamına müsaade veriliyordu.

                   Bu sistemin işleyişinde ; Devlet,yabancı misyon ve güvenlikçi arasında sık, sık  güven bunalımları meydana geliyordu.  

                   Geçmişin tecrübeleri ve modern dünyada uygulan özel güvenlik sistemleri dikkate alınarak 2495 sayılı yasa uygulamaya konuldu.

                    Zamanla , 2495 sayılı yasanın uygulamadaki katı yaptırımları ve bazı durumlarda verilen disiplin cezalarının yetersizliği ,cezaların yönetmeliklerle belirlenmiş bölümlerinden bazılarının caydırıcılıktan yoksun  olduğu gerçeğiyle karşılaşıldı.

                    Bunun yanında , güvenlik prensiplerinin  tam bir biçimde uygulanamadığının saptanması durumunda bile  disiplinsizliğe neden olan  kişilerin tekrar göreve devamı gibi güvenliğin ana  ruhuyla çelişen ve disiplinsizliğe yol açan bir çok pürüzlerin  ortaya çıkması da 2495 Sayılı yasanın ciddi bir revizyondan geçmesine veya yeni bir yasanın çıkartılması özlemini artırdı.
İşte bu ciddi  sakıncalar,2495 sayılı yasanın getirdiği sistemin zamanla tasnif dışı kalmasına yol açmıştır.

                      2495 sayılı yasanın getirdiği katı  tedbirler ve uygulamadaki güçlükler verimdeki yetersizlikler,Türk ticaret kanuna  uygun bir biçimde  Özel güvenlik şirketlerin doğmasına neden oldu.
Özel Güvenlik Şirketlerinin ,Serbest piyasa ekonomisinin rekabetteki kalite ve fiyat ekseni ürerinden piyasaya hakim olmaya başlaması , bu şirketlerin geniş bir tabana yayılmasına ve sayılarının büyük çapta  artmasına neden oldu.

                       Ancak bir eksik vardı :Bu şirketler yasal birer  kuruluş olmalarına rağmen , devletle ilişkilerinde denetim emir ve komuta bağlantıları açısından, hukuki bir prosedüre bağlanmamışlardı . Aralarında devletin denetimi şöyle dursun kendi öz denetimi yapama- yanlar bile  bulunuyordu. Devlet- İşveren ve Özel Güvenlik üçlü sistem bütününün ilişkile- rinde yasal bir bağın kurulması zorunluydu.

                   Nitekim ,Devletin teşvikiyle Yasa koyucu 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasasını çıkarttı ve bu yasa 26 haziran 2004 tarihinde yürürlüğe girdi. Yasanın eğitimle ilgili bölümü-nün gerektirdiği müfredat programına göre eğitilen , polise yardımcı personelden oluşan ve sayıları 350 bin kişiye ulaşan özel güvenlik sektörü meydana geldi. Bu sayının kısa sürede aritmetik bir ölçekle  daha da artacağı ön görülmektedir.     

                   Güvenlik konseptinin gerektirdiği bünyeden doğan bazı sakıncalar, grev ve lokavt haklarının güvenlik işçilerine ve işverenine  tanınmasına  engel teşkil etmekteydi.

                    İşveren –Çalışan ve Devlet  arasındaki , yasal bağların kurulması ve işletilmesi gerekliydi.   
Güvenlik görevlilerinin sosyal dayanışma ve haklarının koruma altına alınması
için bunları destekleyici yardımcı yasal kuruluşlara ihtiyaç vardı. 

                     İşte bu noktalardan hareketler örgütlü toplum olma yoluna gidildi.

Dernekler ve  federasyonlar kuruldu ,Kurulan iki federasyon 29 Temmuz 2007
de birleşip “TÜM  ÖZEL GÜVENLİK DERNEKLERİ FEDARASYONU “ adıyla bir çatı altında birleştiler.

                     Federasyon bir yıllık yasal süresi dolduğu için önemli bir atılımla  bu günlerde “TÜRKİYE ÖZEL GÜVENLİK DERNEKLERİ FEDERASYONU “ olma yolundadır.

                     Önemli bir sektör haline gelen “özel güvenlik topluluğu” , bugün itibariyle 26.000 iş yerinde , 850 ye yakın özel güvenlik şirketi 350.000 ne yakın çalışanıyla sosyal ve ekonomik alanda azımsanmayacak bir güce sahiptir. 

                     Yasa yapıcının  5188 sayılı özel güvenlik yasasıyla ortaya  koyduğu kurallar ve cezai yaptırımların  uygulamayla çeliştiği ve bir çok durumda  devlet ilgililerinin yoğun işleri dolayısıyla  gecikmelerden doğan aksaklılıkların yasa yoluyla giderilmesi çalışmaları  Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi  ,Özel  Güvenlik  Şubesinin yakın  desteğiyle  sürdürülmektedir.
Hizmet sektörü oluşumu içinde , Sektörün tanıtılması amacıyla yurtdışı ve
yurtiçi seminer ve fuarlara  iştirak edilmektedir.

Bu sayede ,Sektörün tanıtılması ve Tüm ülkeye yaygınlaştırılması  ana fikri          
topluma yansıtılmaktadır.

                        Bu yıl ilki kutlanan bir özel güvenlikçiler günü ilan edilmiştir.5188 sayılı Özel Güvenlik Yasasının yayın tarihi olan 26 Haziran 2004 tarihi başlangıç alınmış , bir var oluş anısı olarak  her yıl ,26 Haziran günü  kutlamalarının  tekrarlaması kararına varılmıştır.