SEKTÖREL ÖNERİ BEKLEYEN TEKLİFLER

KARE GÜVENLİK HUKUK MÜŞAVİRLERİNİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU DİSİPLİN VEÖDÜLLENDİRME YÖNETMELİĞİNİN 0GHİŞDER YÖNETİM KURULU BAŞKANI TAYFUN ACARLI'NIN ORTAK ÇALIŞMASIBİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bir üniforma taşıyan ve gerektiğinde kolluk yetkilerini kullanan güvenlik personeli için disiplinin diğer işkollarından çok daha fazla önem taşıması nedeniyle; .... Güvenlik Şirketi; çalışanlarının uyması gereken kuralları, yasaklanan ve suç teşkil eden eylem ve davranışları, bu yasaklara uymayanlara verilecek disiplin cezaları ile bunların mahiyetini ve ceza vermeye yetkili amirler ile disiplin kurullarının kuruluş ve çalışma esas ve usullerini düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, ... Güvenlik Şirketinde süreli veya süresiz bir hizmet akdi ile iş görmekte olan tüm personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve 4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

İşveren : Hizmet akdine dayanarak herhangi bir işyerinde bir ücret karşılığı personel istihdam eden gerçek yada tüzel kişiyi,

İşveren vekili : İşyerinde işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kişiyi,

İşyeri : Mal veya hizmetin üretimi ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen ( işyerine bağlı yerler ) yerleri ve bu yerlerle iş organizasyonu kapsamında bir bütünlük oluşturan eklentileri ve araçları,

Genel Müdürlük / Şirket : Kare Güvenlik Sist. ve Savunma San. A.Ş. genel müdürlüğünü / şirketini,

Genel Müdür : Kare Güvenlik Sist. ve Savunma San. A.Ş. genel müdürünü,

Bölge Müdürü : Sınırları Genel Müdürlükçe belirlenen bir coğrafi alanda (bölgede) yürütülen tüm projelerde çalışan şirket personelinin yönetim ve denetiminden sorumlu olarak genel müdürlükçe atanan kişiyi,

Proje Yöneticisi : Bir kişi yada kuruma ait bir yada birden fazla iş yerinde yürütülmekte olan bir güvenlik projesinin yönetim ve denetiminden sorumlu olarak genel müdürlükçe atanan kişiyi,

Özel Güvenlik Müdürü : Özel güvenlik hizmeti sunulan bir kurumun her bir işyerindeki tüm özel güvenlik personelinin yönetim ve denetimi ile görevin icrasından sorumlu olup proje yöneticisine (işyeri tek ve aynı zamanda kendisi proje yöneticisi olduğu takdirde Bölge Müdürüne ) karşı ve işyeri yetkilisine karşı muhatap olan kişiyi,

Güvenlik Amiri : Özel Güvenlik Hizmeti sunulan bir kurumda güvenlik müdürünün emrinde görev yapan ve vardiyaların sevk ve idaresinde müdüre yardımcı olan ( az sayıda personel çalışan ve güvenlik müdürü istihdam edilmesine lüzum görülmeyen iş yerlerinde güvenlik müdürünün konumunda bulunan) ara kademe yöneticisini,

Vardiya Amiri : Özel güvenlik hizmeti sunulan bir kurumda iş bölümü gereği yada hizmetlerin kesintisiz devam edebilmesi için münavebeli çalışmayı gerektiren organizasyonlarda güvenlik müdürüne / amirine bağlı ve emrindeki özel güvenlik görevlilerinin emir ve komutasından sorumlu olarak çalışan ara kademe yöneticisini,

Güvenlik Şefi : Bir vardiya içerisinde görev yerlerinin çokluğu durumunda her bir görev yerindeki birimin sevk ve idaresinden sorumlu kişiyi,

Birim Sorumlusu : Güvenlik müdürü/ amiri istihdamı gerektirmeyen, vardiya kuruluşu gerektirecek kadar personel çalıştırılmayan yada bunların çalıştırıldığı herhangi bir işyerinde birkaç kişiden oluşan özel güvenlik personelinin içlerinden sorumlu olarak belirlenmiş birini,

Özel Güvenlik Görevlisi : 5188 Sayılı Kanun kapsamındaki usul ve esaslara göre istihdam edilen, özel koruma ve güvenlik hizmetini bizzat yerine getiren rütbesiz personeli,

Resepsiyonist : Koruma ve güvenlik hizmeti sağlanan kurum ve kuruluşun ana girişinde görev yapan, kayıt, yönlendirme ve refakat hizmetlerinden sorumlu özel güvenlik personelini,

İdari personel : Genel Müdürlük merkez ve bağlılarının herhangi bir biriminde görev yapan ancak özel güvenlik görev ve yetkilerini kullanmayan diğer hizmetli personeli,

Disiplin Kurulu : Genel Müdürlük merkezinde, bölge müdürlüklerinde ve elli (50) ve daha fazla personel istihdam edilen projelerde kurum seviyesinde teşkil edilen ve bazı disiplin suçlarını görüşüp karara bağlamakla yetkili olan kurulları,

Disiplin Amiri : Görev bağlantısı ve hiyerarşisi içerisinde emrindeki personele ceza ve ödül verme yetkisine sahip yöneticileri,

Soruşturmacı : Bir disiplin suçu işlendiği bilgisi kendisine ulaşan disiplin amiri tarafından gerekli soruşturmayı yapmak ve fezleke düzenlemekle görevli kılınan kişiyi,

Raportör : Disiplin Kurulunda soruşturma dosyasını inceleyip ceza verilip verilmemesi, verilecekse hangi maddelerin uygulanması gerekeceğine dair Kurula rapor sunan ve görüş açıklayan kişiyi

İfade eder.


 

İKİNCİ BÖLÜM: Disiplin Esasları Ve Uyulması Gereken Kurallar

Özel Güvenlik Personelinin Davranış İlkeleri

Madde 5- Özel güvenlik mesleğinde çalışan her personel ilgili yasa ve yönetmelikte belirtilen şartları taşımakla birlikte her personelde bulunması gereken nitelik ve özellikler şunlardır:

a) Atatürk ilke ve inkılapları ile Türk Ulusuna ve Türk Vatanına sadakatle bağlı olmak,

b) İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı olmak, insanları sevmek,

c) Türk ulusunun milli, manevi, insani ve ahlaki değerlerini benimsemek,

d) Zararlı alışkanlık ve eğilimlerden uzak durmak, iradesine hakim olmak,

e) Gerek iş yerinde çalışma arkadaşlarıyla ve gerekse özel yaşamında ölçülü ve uygarca ilişkiler kurmak,

f) Dürüst, ağır başlı, onurlu, saygılı ve nazik davranmak,

g) İşini sevmek ve verilen görevleri sahiplenerek yapmak, neme lazımcı olmamak, vazife sorumluluğu taşımak,

h) Kanunlara, nizamlara ve amirlerine itaat etmek, verilen görevleri en iyi şekilde ve zamanında yapmak,

i) Gerektiğinde kolluk yetkileri kullanan ve kamu görevi yapan bir meslek mensubu olmanın bilinciyle sürekli okumak, araştırmak ve mesleki bilgisini geliştirmek,

j) Sağlığını korumaya, vücudunun zindeliği için spor yapmaya ve dinlenmeye özen göstermek,

k) Üniformasının temiz ve ütülü olmasına, vücut bakımına, kılık kıyafetinin düzgün olmasına, saç ve sakal tıraşına ihtimam göstermek,

l) Görevde ve görev dışında mesleğin ve üniformanın onurunu sarsacak davranışlardan ve arkadaşlıklardan uzak durmak.


Müracaat ve Şikayetler

Madde 6- Her personelin, gördüğü usulsüzlüğü, yasaya aykırı olay, eylem ve işlemleri bildirmeye, herhangi bir konuyla ilgili haksız yada yasadışı bir uygulamaya maruz kaldığı düşüncesiyle şikayet etmeye ve gerek işle ilgili ve gerekse özel sorunlarıyla ilgili müracaatta bulunmaya hakkı ve yetkisi vardır.

Şikayet ve müracaatlar sözlü veya yazılı olarak en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amir atlanarak yapılır.

Şikayetler amacı en iyi ifade edecek kısa,öz, içeriği suç teşkil etmeyen ve hakaret içermeyen bir dilekçeyle yapılır.

Dilekçeyi kabul eden amir yaptığı inceleme sonucunda, kendi yetkisinde olan eksikliklerle usulsüzlükleri giderir ve varsa suç oluşturan konular hakkında gereğini yapar
.
Sözlü şikayet ve müracaatlarda da bu esaslara uyulur. Şikayet ve müracaatı kabul eden amir gereken durumlarda anlatılanları tutanağa yazarak gereğini yapar.

Amir kendisini aşan konuları bir üst makama bildirir.

Müracaat ve şikayetler toplu olarak yapılmaz.

Kasten asılsız şikayet edenler ile içeriği suç teşkil eden ifadeler taşıyan dilekçe sahipleri hakkında yasal işlem yapılır.

İmzasız şikayet dilekçeleri işleme konulmaz.

Müracaat ve şikayetler yazılı ve bizzat sözlü olarak yapılır, telefon, elektronik posta vb. ile yapılmaz.

Disiplin Suçlarının Bildirilmesi

Madde 7- Bir disiplin suçu işlendiğini gören veya her ne şekilde olursa olsun öğrenen, bunu kendi amirine bildirmeye, şikayeti kabul eden amir şikayete konu kişi kendi personeli değilse ilgilinin disiplin amirine yazılı olarak bildirmeye mecburdur.

Disiplin amiri, yetkisini aşan ve Disiplin Kurulunun görev ve yetki alanına giren fiilleri nezdinde Disiplin Kurulu teşkil edilen Güvenlik Md.lüğüne / Bölge Md.lüğüne / Genel Md.lüğe yazılı olarak iletir.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Disiplin Amirleri, Disiplin Kurulu ve Disiplin Soruşturması

 

Disiplin Amirlerinin Yetki ve Sorumlulukları

Madde 8- Her amir görev organizasyon şeması içerisinde kendi emri altında bulunan personelin disiplin amiridir. Disiplin amirleri personelin görevlerini yasa ve emirlere uygun şekilde yapmalarından, eğitimlerinden, yönetim ve yönlendirilmelerinden, görev bilincinin yerleştirilmesinden, sicil vermekten, ödüllendirme ve cezalandırma yetkisini kullanarak disiplini tesis etmekten, gözetim ve denetimlerinden ve sağlık sorunları dahil özel yaşamları ile ilgilenerek gerekli önlemleri almaktan sorumludurlar.

Doğrudan Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Disiplin Amirlerinin Verebilecekleri Cezalar

Madde 9- Disiplin amirleri kendi cezalandırma yetkilerine giren fiillerden dolayı emrinde bulunan personele;

a) Uyarma,

b) Kınama,

c) Çalışma yerinin değiştirilmesi,

d) İş yeri kolaylıklarından yoksun bırakma,

e) İki (2) günlüğe kadar ücret kesme,

cezalarını verebilir.

Disiplin Kurullarınca Verilebilecek Cezalar

Madde 10- Genel müdürlük / Merkez Disiplin Kurulu, Bölge Disiplin Kurulları ve Proje Disiplin Kurulları kendi cezalandırma yetkilerine giren personele;

a) Kısa süreli durdurma,

b) Uzun süreli durdurma,

c) İşten çıkartma ( iş akdinin feshi )

cezalarını verebilir.

Ancak işten çıkartma ( iş akdinin feshi ) cezası, sadece Merkez Disiplin Kurulu tarafından verilebilir.

Cezaların Niteliği

Madde 11- Disiplin cezalarının niteliği ve uygulanma şekli aşağıda açıklandığı gibidir.

a) Uyarma: Disiplin amiri tarafından, cezalandırılan personele ,Kişiye Özel ,tebligatla uyarı yazısı verilir ve yazının bir sureti personelin özlük dosyasına konur. Ayrıca amir tarafından ilgili personel çağırılıp tek başına konuşulur, hataları, yapması gerekenler, düzeltici önlemler söylenir. Aksi takdirde hakkında yapılacak işlemlerle ilgili uygun bir dille ihtar edilir.

b) Kınama: Disiplin amiri tarafından, cezalandırılan personele Kişiye Özel ve yazılı olarak Kınama cezası verilir ve yazının bir sureti personelin özlük dosyasına konur. Ayrıca cezalandırılan personel diğer çalışanlar toplanmak suretiyle onların huzurunda işlediği suç ve verilen ceza yüzüne karşı okunmak suretiyle infaz olunur.

c) Çalışma yerinin değiştirilmesi: Disiplin amiri tarafından, cezalandırılan personelin çalıştığı yerden alınarak iş akdinin geçerli olduğu başka herhangi bir yere veya göreve verilmesi suretiyle uygulanır. Verilen ceza kendisine yazılı olarak tebliğ edilir ve tebligatın bir sureti personelin özlük dosyasına konur.

d) İş yeri kolaylıklarından yoksun bırakma: Cezalandırılan personelin iş yerine mahsus varsa- sosyal tesis, dinlenme odası, TV. Salonu, kantin/alış veriş merkezi, çay salonu, vb. yerlere girmesinin / yararlanmasının yasaklanması, çalışma saatleri boyunca telefonla konuşmaktan veya gelen ziyaretçileriyle görüşmekten men edilmesi gibi yoksun bırakıcı cezalar vermek suretiyle uygulanır. Disiplin amiri ceza kararını yazılı olarak tebliğ eder ve bu kararda ne kadar süreyle, ne tür bir mahrumiyet verildiğini belirtir. Tebligatın bir sureti ilgilinin özlük dosyasına konur.

e) İki güne kadar ücret kesme: Disiplin amiri tarafından ceza kararının bir sureti ilgili personele tebliğ edilip özlük dosyasına konur, bir sureti de şirket muhasebe müdürlüğüne gönderilir. Muhasebe tarafından kesilen tutar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca bu hususta açılan banka hesabına yatırılır ve yazılı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirilir.

f) Kısa süreli durdurma: Personelin ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler ile hizmet akdi ve toplu iş sözleşmesinde öngörülen terfi, derece ve kademe ilerlemesine bağlı maaş artışı, mali haklarda iyileştirme, ikramiye, ödüllendirme ve teşvik pirimi gibi pozisyon yükselmesi ve mali artış gerektiren ödemelerden bir (1) aydan altı (6) aya kadar yararlandırılmamasıdır. Disiplin kurullarınca verilen ceza kararının bir sureti ilgilinin disiplin amiri tarafından kendisine tebliğ edilerek özlük dosyasına konur, bir sureti de disiplin kurulunca şirket muhasebesine gönderilmek suretiyle uygulanır.

g) Uzun süreli durdurma: Personelin ilgili kanun, tüzük ve yönetmelikler ile hizmet akdi ve toplu iş sözleşmesinde öngörülen terfi, derece ve kademe ilerlemesine bağlı maaş artışı, mali haklarda iyileştirme, ikramiye, ödüllendirme ve teşvik pirimi gibi pozisyon yükselmesi ve mali artış gerektiren ödemelerden altı (6) aydan bir (1) yıla kadar yararlanmasının engellenmesidir. Bu ceza arka arkaya en çok iki (2) yıla kadar uygulanabilir. Disiplin Kurulunca verilen ceza kararı ilgilinin disiplin amiri tarafından kendisine imza karşılığı tebliğ edilerek özlük dosyasına konur ve bir sureti de disiplin kurulunca şirket muhasebesine bildirilmek suretiyle infaz olunur.

h) İşten çıkartma ( İş akdinin feshi): 4857 Sayılı İş Kanununun 25/II . md.si ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Kanun uyarınca Özel Güvenlik Personeli olma nitelikleri taşımadığı yada sonradan kaybettiği tespit edilerek istihdamı mümkün olmayanlar veya ilgili kanun hükümleri ile bu Yönetmelikte belirtilen disiplin suçlarını işleyenler hakkında Merkez Disiplin Kurulunca yapılacak kovuşturmayı müteakip işten çıkartma cezası verilebilir. Karar uygulanması için şirket muhasebe ve personel müdürlüklerine yazı ile bildirilir.

Disiplin Soruşturmasının Başlangıcı

Madde 12- Disiplin amiri emri altındaki personelin herhangi bir disiplin suçu işlediğini öğrendiğinde bizzat yada Soruşturmacı atayarak disiplin soruşturması yapar.

Soruşturma Süresi

Madde 13- Soruşturmacıya görevlendirme yazısının tebliğinden itibaren beş gün içinde soruşturma tamamlanır. Soruşturmanın bu süre içerisinde bitirilememesi halinde soruşturmacı gerekçesini belirtmek suretiyle ek süre verilmesi talebinde bulunur. Disiplin amiri tarafından uygun bulunduğu takdirde beş günü geçmemek üzere ek süre verilebilir.

Soruşturma Usulü

Madde 14- Soruşturmacı tanık dinleyebilir, bilirkişiye başvurabilir veya gerektiğinde bu işlemleri istinabe yoluyla yaptırabilir. Her soruşturma işlemi bir tutanakla tespit olunur. Tutanak; işlemin yeri, zamanı ve mahiyetini, işleme katılanları, ifade alınmışsa soruları ve cevapları gösterecek şekilde düzenlenerek; soruşturmacı, ifadeyi yazan, ifade sahibi, tanık, bilirkişi ve diğer ilgililer tarafından imzalanır.

İstinabe talimatında, yapılacak işlemler ile dinlenmesi gerekenlerin kimlik, adres ve benzeri bilgileri gösterilir.

Tüm genel müdürlük birimleri, soruşturmacıların istedikleri her türlü bilgi ve belgeyi gecikmeksizin vermek ve istenen yardımları yerine getirmekle yükümlüdürler.


Savunma Hakkı

Madde 15- Savunma hakkı tanınmadan disiplin cezası verilmez. Hakkında disiplin soruşturması açılan personele, atılı suç açıkça belirtilmek suretiyle bir günden ( 24 saatten ) az olmamak üzere savunma hakkı tanındığı yazıyla bildirilir. Yazıda personelden belirtilen gün, saat ve yerde, savunmasını yapmak üzere hazır bulunması veya yazılı savunma vermesi gerektiği, çağrıya özürsüz olarak uymadığı, özrünü zamanında bildirmediği veya tebligattan imtina ettiği takdirde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı ve mevcut delillere dayanılarak gerekli kararın verileceği belirtilir.

Geçerli bir özür bildirenlere veya mücbir sebep dolayısıyla davete uymadığı anlaşılanlara bir günden az olmamak üzere ek süre verilir.

Soruşturma Raporu

Madde 16- Soruşturma sonuçlandığında bir rapor düzenlenir. Raporda, soruşturma izninin tarihi, şikayetçi veya varsa haber verenin adı soyadı, hakkında soruşturma yapılanın kimliği ve görevi, soruşturma konusu ve aşamaları toplanan deliller ve alınan savunmanın özeti yazılır. Deliller her madde için ayrı ayrı tartışıldıktan sonra uygulanması önerilen işlem belirtilir. Varsa belgelerin aslı veya onaylı suretleri bir dizi pusulasına bağlanarak rapora eklenir.

Soruşturmacı, raporunu; disiplin suçunun işleniş şekli, sonuçları ve ilgililerin kişisel durumlarını göz önüne alarak, ifadeleri ve konuyla ilgili tüm belge ve bilgileri yansız biçimde inceleyip değerlendirmek suretiyle oluşturarak, görüşüyle birlikte görevlendirmeyi yapan disiplin amirine sunar.

Soruşturma dosyasını inceleyen disiplin amiri noksan gördüğü soruşturma işlemlerinin tamamlanmasını soruşturmacıdan isteyebilir.

Disiplin amiri soruşturma işlemlerini yeterli gördüğü takdirde disiplin suçu;

a) Sübut bulmuşsa eyleme uygun disiplin cezası verilmesine,

b) Sübut bulmamışsa disiplin cezası verilmesine yer olmadığına,

c) Disiplin amirinin ceza verme yetkisini aşıyorsa dosyanın Disiplin Kuruluna sunulmasına
karar verir.

Ceza Kovuşturması İle Disiplin Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi

Madde 17- Hakkında ceza kovuşturması yapılan personelin eylemi, disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifası için derhal disiplin amirine bildirilir. Disiplin amirince, bu Yönetmeliğin 12.nci ve devamı maddelerine göre işlem yapılır. Aynı olayla ilgili ceza kovuşturması yapılması disiplin soruşturması yapılmasını engellemez.

Disiplin kovuşturmasının herhangi bir safhasında suçun vasıf ve mahiyetinin ceza kovuşturması açılmasını gerektirir olduğunun tespit edilmesi halinde; soruşturmayı yürüten yetkili amir, konuyu derhal Adli makamlara da iletir.

Disiplin kovuşturması yapılmış ve karar verilmiş bir disiplin suçuyla ilgili olarak, aynı olay ve aynı kişi hakkında tekrar disiplin kovuşturması açılamaz.

Disiplin Kurulları

Madde 18- Personel sayısı elli (50) ve daha fazla kişiden oluşan projelerde Proje Disiplin Kurulu, Bölge Müdürlükleri bünyesinde Bölge Disiplin Kurulu ve Genel Müdürlük bünyesinde Merkez Disiplin Kurulu teşkil edilir.

a) Proje Disiplin Kurulu; Proje Yöneticisinin ( yokluğunda vekilinin )başkanlığında, yöneticinin önerisi ve Bölge Müdürünün onayı ile görevlendirilen biri yedek, ikisi asil üye olmak üzere toplam üç kişiden oluşur.

b) Bölge Disiplin Kurulu; Bölge Müdürünün ( yokluğunda vekilinin )başkanlığında, Bölge müdürünün teklifi ve genel müdürlük onayı ile görevlendirilen biri yedek, ikisi asil üye olmak üzere toplam üç kişiden oluşur.

c) Merkez Disiplin Kurulu; Gn. Md. yada yardımcısının başkanlığında, Gn. Md. tarafından belirlenecek bir yedek, iki asil üye olmak üzere toplam üç(3) kişiden oluşur. Üyelerden birisi personel müdürü veya yardımcısıdır.

Disiplin Kurulunun Toplanması

Madde 19- Disiplin Kurulu, kurul başkanının çağrısı üzerine belirlenecek yer, gün ve saatte toplanır.

Kurul Çalışmalarının Düzenlenmesi

Madde 20- Toplantı gündeminin hazırlanması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının düzenli yürütülmesi, disiplin kurulu başkanı tarafından sağlanır.

Disiplin kurullarında disiplin soruşturması dosyalarının kaydedildiği bir Esas kayıt defteri tutulur. Yapılan kovuşturma işlemleri, kovuşturma sonucu ve alınan kararlar bu deftere yazılır.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 21- Disiplin kurullarının toplantı yeter sayısı üye tam sayısıdır. Kurulun başkanlarının görev başında bulunmamaları halinde yerlerine vekilleri başkanlık eder. Üyelerden herhangi birinin bulunmaması halinde yedek üye çağırılır.

Raportörlük

Madde 22- Proje ve bölge disiplin kurullarında raportörlük görevi, başkanın görevlendireceği bir personel tarafından yerine getirilir. Merkez Disiplin Kurulunda bu görev hukuk müşaviri tarafından yürütülür. Raportör, dosya incelemesini başkanın vereceği süre içinde tamamlar ve hazırlayacağı raporu (Soruşturma özeti ) başkana sunar. Raportör katılmaksızın disiplin kurulu toplanamaz ve oturum yapılamaz.

Görüşme Usulü

Madde 23- Kurulda, raportörün açıklamaları (soruşturma özetinin takdimi) dinlendikten sonra konunun görüşülmesine geçilir. Kurul, gerek gördüğü takdirde personeli ve soruşturmacıyı dinleyebilir. Konunun aydınlandığı sonucuna varıldığında oylama yapılır. Kurul oy çokluğu ve açık oyla karar verir. Çekimser oy kullanılmaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Raportör oy kullanmaz. Karar başkan tarafından açıklanır. Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.

Disiplin Cezası Verilirken Dikkat Edilecek Hususlar

Madde24- Disiplin cezalarını vermeye yetkili amirler, disiplin suçunu oluşturan fiil ve hallerin ağırlığını, ilgilinin maksadını, daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını, işindeki başarısı, genel durumunu, pişmanlık duyup duymadığını, amirlerinin kanaatini, verilecek cezanın diğer personel üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini de dikkate alarak eylemin karşılığı olan disiplin cezasını tayin ve tespit ederler.

Toplu olarak işlenen disiplin suçlarında suçluların münferiden tespit edilemediği hallerde, topluluğu oluşturanların her birine yetkili amir veya kurulca uygun görülecek cezalar verilir.

Disiplin cezası vermeye yetkili amir, soruşturma raporunda önerilen cezayı kabul edip etmemekte serbesttir. Gerekçelerini göstermek kaydı ile lehe veya aleyhe başka bir disiplin cezası da verebilir.

Disiplin kurulu, personel hakkında daha alt bir cezayı öngördüğü takdirde dosyayı ilgilinin disiplin amirine yollar.

Tekerrür ve Alt Ceza Uygulaması

Madde 25- Disiplin cezası verilmesine sebep teşkil eden fiil veya hal bir yıl içerisinde tekerrürür ederse bir derece ağır ceza uygulanır.

Başarılı ve genel durumu iyi olan personele bir alt ceza da uygulanabilir.

Karar Süresi, Yazılması ve Tebliği

Madde 26- Disiplin cezası vermeye yetkili amirler ve disiplin kurulları soruşturmanın tamamlanmasını müteakip en geç altı (6) ay içerisinde, ancak her halükarda suçun işleniş tarihinden itibaren bir (1) yıl içerisinde karar vermek zorundadırlar.

Kararlar gerekçeli olarak yazılır. Disiplin kurulu kararlarının, oy birliği yada oy çokluğu ile alındığı raportör tarafından belli edilmek suretiyle yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Karşı oy kullananların görüşleri de belirtilir.

Disiplin ceza kararları ilgilisine tebliğ için amirine gönderilmekle beraber özlük ve mali yönden işlem gerektirenlerin ifası için şirket personel müdürlüğüne ve mali işler/ muhasebe müdürlüğüne de yazılır.


 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Disiplin Cezalarının Uygulanması, İtiraz ve Zamanaşımı
 

Disiplin Cezalarının Uygulanması

Madde 27- Disiplin Amirlerince verilen disiplin ceza kararlarından bir suret bağlı olunan bir üst disiplin amirine gönderilir.

Proje disiplin kurulu kararları bölge müdürlüğüne, bölge disiplin kurulu kararları ise genel müdürlüğe gönderilir.

Yetkili disiplin amiri ve kurulunca verilen disiplin cezalarının hangi tarihten itibaren uygulanacağı ayrıca belirtilmemişse, disiplin cezaları kesinleştiği tarihten itibaren gecikmeksizin derhal uygulanır.

Ücretten kesme cezası, ceza kararının kesinleşmesini takip eden ay başında uygulanır.

İtiraz, Süresi ve Yargı Yolu

Madde 28- Disiplin amirleri tarafından verilen disiplin ceza kararlarına karşı bir üst amire, Proje disiplin kurulu kararlarına karşı bölge disiplin kurulu başkanlığına, bölge disiplin kurulu kararlarına karşı merkez disiplin kurulu başkanlığına itiraz edilebilir.

İtiraz süresi ilgiliye tebliğden itibaren yedi (7) gündür. Bu süre içerisinde itiraz edilmeyen disiplin ceza kararları kesinleşir.

İtiraz halinde, itiraz inceleme mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.

İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren on beş (15) gün içinde karar vermek zorundadırlar.

İtiraz mercii kararları ile Merkez Disiplin Kurulu kararları kesindir.

İşten çıkartma ( iş akdinin feshi ) kararına karşı ilgili, İş mahkemesine gidebilir.

Kararına itiraz olunan disiplin amiri (veya disiplin kurulu başkan ve üyeleri) ile hakkında soruşturma yapılmakta olan personelle dördüncü dereceye (dahil) kadar kan ve üçüncü (dahil) dereceye kadar sıhri hısımlık bulunanlar İtiraz merciinde yer alamazlar.

Zamanaşımı

Madde 29- Bu Yönetmelikte belirtilen disiplin suçları hakkında, öğrenme tarihinden itibaren altı (6) ay ve fakat her halükarda bir (1) yıl içerisinde soruşturma açılmadığı takdirde bir daha soruşturma açılamaz. İşten çıkartma ( iş akdinin feshi) cezasını gerektiren suçlarda soruşturma derhal açılır.

Yetkili disiplin amir ve kurullarınca verilmiş ve kesinleşmiş ceza kararları kararın tebliğ edildiği yada Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde her nasılsa uygulanamadıkları takdirde ceza zamanaşımına uğrarlar. ( İşten çıkartma cezalarında altı iş günü)

İşten çıkartmayı (İş akdinin feshini) gerektiren bir suç işlediği iddiasıyla disiplin amiri tarafından Disiplin kuruluna sevk edilen (üzerine atılı suç şüphesi bulunan) personel hakkında yapılan kovuşturma sonucunda iddia olunan suçu işlediği sabit olduğu takdirde, iş akdinin feshi ile ilgili karar Merkez Disiplin Kurulunca hakkında kovuşturma yapılmış olan personele ve İşverene ( Genel Müdürlüğe) tebliğ edilir. 4857 Sayılı İş Kanununun 26. maddesi uyarınca, Genel Müdürlüğe personelin bu suçu işlediğinin sabit olduğunun bildirilmesini takip eden en geç altı (6) işgünü içerisinde ve her halükarda olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde söz konusu personel işten çıkartılmadığı takdirde, bir daha aynı suçtan dolayı işten çıkartılmaz.Şu kadarki başka bir disiplin cezasının verilmesine engel yoktur.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM: Disiplin Suçları ve Uygulanacak Disiplin Cezaları

Disiplin Amirleri Tarafından Cezalandırılacak Disiplin Suçları

Madde 30- Aşağıdaki disiplin suçlarında Disiplin Amirleri; suç işleyenin genel durumuna, olayı etkileyen faktörlere, meydana gelen sonucun ağırlığına, mükerrer olup olmaması gibi ağırlaştırıcı ve hafifletici koşullara göre Uyarma cezasından Ücret kesme cezasına kadar herhangi bir cezayı takdir eder.

a) Günlük olarak sakal tıraşını olmamak,

b) Saç tıraşını emredilen şekilde ve zamanında olmamak,

c) Kirli, ütüsüz, yırtık, sökük, düğmesi kopuk, vb. elbiseyle, boyasız ayakkabı ile görev yapmak,

ç) Çıkartılması yönünde bir emir bulunmamasına rağmen görev başında şapkasız olarak dolaşmak,

d) Görev başında lakayt hareket etmek ( kulübeye girip oturmak, ellerini cebine sokmak, duvara yaslanmak, tespih anahtarlık vb. sallamak, ıslık çalmak, şarkı söylemek, sigara içmek,sakız çiğnemek, gazete okumak, sohbet etmek, telsiz çağrılarına cevap vermemek gibi)

e) Amirlerine selam vermemek,

f) Kendisine teslim edilen evrak, görev yeri özel talimatı, yaka kartı, özel güvenlik kimlik kartı vb. kaybetmek veya görev esnasında üzerinde bulundurmamak,

g) Resmi elbise ve teçhizatı teferruatıyla birlikte noksansız olarak giyinmemek veya bir kısmını sivil elbise ile karışık olarak giyinmek,

h) Resmi elbiseye yakışmayacak zincir, küpe, kolye gibi aksesuarlar takmak,

ı) Görevini teslim almaya geç gelmek veya görev yerini izinsiz ve mazeretsiz kısa süreli terk etmek veya verilen mola/istirahat bitimi görevinin başına geç dönmek veya görevini zamanından önce bırakmak,

i) Görev yerini kirletmek, temizliğine özen göstermemek,

j) Usulüne uygun olmayan şekilde müracaat ve şikayette bulunmak

k) İş arkadaşlarıyla geçimsizlik, (tahkir edici, küfürlü, kaba sözler söylemek, aşağılayıcı, horlayıcı ve alaycı davranışlarda bulunmak, onlarla sık sık kavga ve tartışmalar yapmak)

l) İşyerine ait araçları izinsiz kullanmak, kapalı yerlere izinsiz girmek, yetkisi olmayan şeyleri kurcalamak,

m) Görevi, verilen özel talimata ve aldığı eğitimlere uygun şekilde veya ciddiyetle yapmamak,

n) Giren ve çıkan araçları ve şahısları kontrol etmemek, gerekli kayıtları tutmamak,

o) Telsiz cihazıyla gereksiz ve saygısız konuşmalar yapmak ve acayip sesler çıkartmak,

ö) Koruma ve gözetimi altında bulunan silah, mermi ve diğer her tür donatımın dolap ve kasalarını kilitlememek, gerekli koruma önlemlerini titizlikle almamak,

p) Amir ve üstleriyle saygısızca konuşmak,

r) Yalan beyanda bulunmak veya yalan yere yemin etmek,

s) Görevi başında uyumak,

ş) Silah ve teçhizatının bakımını yapmamak,

t) Görevini yaparken vatandaşlara gerekli saygıyı göstermemek, kaba davranmak,

u) Görevi esnasında meydana gelen olayları amirlerine rapor etmemek,

Disiplin Kurulları Tarafından Cezalandırılacak Disiplin Suçları

Madde 31- Aşağıdaki disiplin suçlarında kısa süreli durdurma cezası uygulanır.

a) Toplu olarak veya kasten gerçeğe aykırı müracaat ve şikayette bulunmak,

b) Arkadaşları arasında itaatsizliğe yönelik şayialar yaymak ve arkadaşlarını amirlerine karşı kışkırtıcı ve yönlendirici davranışlarda bulunmak,

c) Üst, amir ve diğer arkadaşları hakkında dedikodu yapmak,

d) Diğer personele yada görev yerindeki şahıslara siyasi propaganda niteliğinde konuşmalar yapmak,

e) Göreviyle ilgili konularda iltimas isteklerini kabul etmek, iltimaslara aracılık etmek ve üçüncü şahıslardan hediye almak,

f) Genel müdürlüğün malı olan veya (Gn. Md.lüğün malı olmayıp ta) koruma ve güvenlik hizmetinin sunulduğu kişi/kurum/işyerine ait olan her tür silah, teçhizat, donatım, araç, malzeme, makine, ekipman, tesisat ve başka eşya ve maddelerin on dört (14) güne kadarlık ücreti tutarında hasarına sebep olmak veya bu meblağ kadarını kaybetmek,

g) Maiyetinin müracaat ve şikayetleri hakkında gerekli ve yeterli araştırmayı yapmamak veya suç işlediğini tespit ettiği personel hakkında yasal işlem yapmamak suretiyle amirlik görevini savsaklamak.

Madde 32- Aşağıdaki disiplin suçlarında uzun süreli durdurma cezası uygulanır.

a) Gerekli özeni göstermeyerek şirkete veya işyerine ait sırların başkalarınca öğrenilmesini kolaylaştırıcı davranışlarda bulunmak,

b) Kumar oynamak,

c) Resmi elbiseyi görev dışında ve başka amaçlarla giymek, özel güvenlik görevlisi sıfatını kişisel çıkarları için kötü niyetle kullanmak,

d) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönergeler ve hizmet akdi ile amirler tarafından verilen yada mesleğin gereklerinden olan ödevleri, emredilmesine rağmen yapmamak yada yetersiz yapmak,

e) Amirinden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın bir ay içerisinde ardı ardına olmaksızın (ayrı ayrı) iki iş günü işe devam etmemek,

f) İşyerinde, başkalarına ( personel olmayanlara) sarkıntılık etmek, laf atmak, cinsel tacizde bulunmak, iffetsizlik yapmak vb. her türlü ahlaka ve adaba aykırı fiilleri işlemek,

g) Amiri dışındaki üstlerine ve arkadaşlarına karşı hakaret, tehdit veya fiilen saldırıda bulunmak,

h) Genel müdürlüğün malı olan veya (Gn. Md.lüğün malı olmayıp ta) koruma ve güvenlik hizmetinin sunulduğu kişi/kurum/işyerine ait olan her tür silah, teçhizat, donatım, araç, malzeme, makine, ekipman, tesisat ve başka eşya ve maddelerin on beş (15) yirmi dokuz (29) günlük ücreti tutarında hasarına sebep olmak veya bu meblağ kadarını kaybetmek,

i) Yetkisi olmadığı halde basın ve medya kuruluş ve temsilcilerine demeç vermek,

j) Herhangi bir kimse hakkında suç tasnii ve iftirada bulunmak,

j) Özel güvenlik mensupları için yasaklanmış dernek, vakıf, sendika, siyasi parti, vb. kuruluşlara girmek, ( ikaza rağmen çıkmayanlar yada sonradan tekrar girenler için işten çıkartma cezası verilir.)

k) Çevrede iffetsiz olarak tanınan veya mesleki güvenlik açısından sakınca teşkil eden kimselerle ilişkide bulunmak, birlikte yaşamak. ( İhtarnameye rağmen devam edenler hakkında işten çıkartma cezası tatbik olunur.)

l) Görev dışında resmi elbiseli olarak meyhane genelev, vb. yerlere gitmek, sarhoş, serkeş, pejmürde davranışlarda bulunmak ve üniformanın onuruna yakışmayan benzeri hareketler yapmak.

m) Kendisine verilen silah ve kimlik kartı haricinde kalan mesleğe ait eşyaları başkalarının kullanmasına meydan vermek..

Merkez Disiplin Kurulunca Cezalandırılacak Disiplin Suçları

Madde 33- İşten çıkartma ( iş akdinin feshi) cezasını gerektiren disiplin suçları

a) İşe alma başvurusunda ve yapılan hizmet akdinde gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, veya gerçeğe uygun olmayan sözler söyleyerek, bilgi ve belgeler vererek işe girdiğinin sonradan saptanması,

b) İş veren vekili konumundaki üst ve amirlerine yahut bunların aile üyelerine yönelik şeref ve namuslarına dokunacak (onları rencide edici) sözler söylemek, davranışlarda bulunmak,

c) İşveren vekili konumundaki üst ve amirlerinin şeref ve haysiyetlerini kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunmak,

d) Herhangi bir personele cinsel tacizde bulunmak,

e) İşveren vekili konumundaki üst ve amirlerine, yahut bunların aile bireylerine veya diğer çalışanlara sataşmak,

f) Amirlerine karşı hakaret, tehdit veya fiilen saldırı veya saldırı teşebbüsünde bulunmak,

g) İşe sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelmek veya işyerinde alkollü içki veya uyuşturucu madde kullanmak,

h) Her ne şekilde olursa olsun hırsızlık yapmak,

ı) Şirkete ( Genel Müdürlüğe ) ve çalıştığı işyerine ait meslek sırlarını ifşa etmek,

i) İşveren vekili konumundaki üst ve amirlerinin güvenini kötüye kullanmak, doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmak,

j)İşyerinde yedi (7) günden fazla hapsi gerektiren ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemek,

k) Amirinden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda ayrı ayrı üç iş günü işe devam etmemek,

l) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönergeler ve hizmet akdi ile amirler tarafından verilen yada mesleğin gereklerinden olan ödevleri, ihtar edilmesine rağmen yapmamakta ısrar etmek,

m) Bilerek, isteyerek veya savsaklayarak iş güvenliğini tehlikeye düşürmek,

n) Genel Müdürlüğün malı olan (yada Gn. Md.lüğün olmayıp da) koruma ve güvenlik hizmetinin sunulduğu kişi/kurum/işyerine ait olan her tür silah, teçhizat, donanım, araç, malzeme, makine, ekipman, tesisat ve başka eşya ve maddeleri otuz (30) günlük ücret tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara uğratmak yada kaybetmek,

o) Korumakla görevli olduğu sanık veya suçluların kaçmasına göz yummak, yakalama görevini yapmamak,

p) Suç delillerini yok etmek, değiştirmek ve saklamak yada bilerek yok olmasına, değişmesine veya saklanmasına göz yummak, yardımcı olmak,

r) Kendisine teslim edilen silah, mühimmat, araç, gereç, kıyafet, teçhizat, vb. malzemeyi satmak, rehin vermek veya hibe etmek, kimlik kartını başkasının kullanmasına izin vermek, silahı yasaya aykırı şekilde veya görev alanı dışında kullanmak,

s) Adli soruşturmayı gerektiren bir konuda kasten gerçek dışı evrak ve rapor düzenlemek veya gizlilik dereceli evrakı yetkisiz ve ilgisiz kişilere açıklamak,

t) Mülki ve adli amirler ile genel kolluk görevlilerinin yasaya uygun istemlerini mazeretsiz olarak ifadan imtina etmek, gördüğü ve öğrendiği suçları bunlara bildirmemek,

u) Yasadışı örgüt ve teşekküllere üye olmak, her türlü örgütsel faaliyetlerde bulunmak, her türlü siyasi, ideolojik, örgütsel amaçlı sembol, rozet, işaret vb. taşımak, kıyafetler giymek veya vücuduna bu amaçlı dövmeler yaptırmak,
y) Türkiye Cumhuriyeti’nin Devleti, Ülkesi ve Milleti ile bölünmezliği ilkesine, Atatürk’ün manevi şahsiyetine, Cumhuriyetin niteliklerine aykırı miting, forum, direniş, yürüyüş, boykot ve işgal gibi kişisel veya toplu eylemler düzenlemek, düzenlenmesini tahrik etmek, düzenlenmiş bu gibi eylemlere katılmak veya katılmaya zorlamak ve bu konularda propaganda yapmak..

z) Grev yasağına uymamak.
 

ALTINCI BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

Nezdinde Disiplin Kurulu Tesis Edilen Müdürlükler ve Diğer Disiplin Amirleri

Madde 34- Bu Yönetmelik hükümlerini yasal mevzuatla birlikte maiyetlerine öğretmek, yönetmelikte belirtilen kurulları oluşturup çalıştırmaktan, yönetmelik hükümlerini behemehal uygulamak ve uygulatmaktan, her türlü eylem ve işlemlerinde hakkaniyetle hareket etmekten, muhakkak surette disiplini tesis etmekten ve onları izleme, gözetim ve denetim altında bulundurmaktan sorumludurlar.

Yönetmelik Değişiklik ve Düzeltmeleri

Madde 35- Uygulamada görülen aksaklıklarla ihtiyaçlardan kaynaklanacak ilaveler ve mevzuatta yapılabilecek değişikliklerden doğacak düzenlemeler Genel Müdürlükçe Yönetmelik değişikliği olarak tüm bağlı müdürlüklere yayımlanacaktır. Disiplin amirliği yetki ve sorumluluğu taşıyan ve bu yönetmelikle görevler yüklenmiş olan tüm amirler yönetmeliğe girmesini yada değiştirilmesini istedikleri hususları kendiliğinden yapmayacak ve Genel Müdürlüğe öneri halinde sunacaklardır. Yapılacak değişiklikler tüm birimlerde aynı zamanda ve aynı şekilde yürürlüğe girmesi ve uygulama birliği sağlanması için Genel Müdürlük tarafından yönetmelik değişikliği olarak yayımlanacaktır.

İstatistik ve Raporlar

Madde 36- Her yıl Aralık ayı sonu itibariyle Bölge Müdürlükleri tarafından; disiplin amirlerince ve disiplin kurullarınca verilen cezalar cins ve miktar itibariyle istatistiki bilgi çizelgesi halinde ve Yönetmelik değişiklik önerilerini de içerecek şekilde Genel Müdürlüğe rapor edilecektir.

Yürürlük

Madde 37- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

YEDİNCİ BÖLÜM : ÖDÜLLENDİRME

Madde 38-En az altı ay aynı iş yerinde çalışmak koşuluyla ; özel güvenlik elemanları görevlerinde gösterdikleri gayret ve başarı oranlarına göre en yakın amirlerinin teklifi Genel Müdürünün onayı ile 1 günden, beş güne kadar 1 günlük yövmiye tutarınca iş verence ödüllendirilir.
Madde 39-En az on iki ay aynı iş yerinde çalışmak koşuluyla ; özel güvenlik elemanları görevlerinde gösterdikleri olağan üstü gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı görev yaptıkları görülenler en yakın amirlerinin teklifi Genel Müdürünün onayı ile bir aylık asgari ücret tutarı kadar veya bir üst rütbeye terfi olarak iş verence ödüllendirilirler.
Madde 40-En az on iki ay aynı iş yerinde çalışmak ve en az bu süre kadar bir işçi derneğine üye olup aidatlarını ödemek koşuluyla ;

Özel Güvenlik elemanları görev sırasında kişilerin can, ırz ve mallarını korumada gösterdikleri üstün başarılı görülenler en yakın amirlerinin teklifi Genel Müdürünün onayı ile bir aylık asgari ücret tutarınca işveren tarafından ve bir aylık asgari ücret tutarınca üyesi olduğu işçi derneği tarafından ödüllendirilir.
Madde 41-Hiçbir çalışma süresine bakılmaksızın özel güvenlik elemanları görev yaparken Ülkenin güvenlik ve esenliği ve Devletin çıkarlarını korumada yüksek hizmetleri görülenler ile olağan üstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılıklar gösterenlere veya vefatı nedeniyle ailesine iş verenin gerekçeli teklifiyle Özel Güvenlik Federasyonu Yönetim Kurulu kararınca üstün hizmet madalyası ve 5 aylık asgari ücret tutarınca para ile ödüllendirilirler.
Bu kişiler en az on iki ay süre ile işçi derneğine üye olup aidatlarını ödemiş ise ve Özel Güvenlik Personeli yukarıda sayılan görevi sırasında vefat etmiş ise çocuklarının eğitim masrafları (21 yaşını ikmal edene kadar) üyesi olduğu dernek tarafından karşılanır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM : ÖRNEKLER

Örnek 1- Savunma istem yazısı


KARE GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A. Ş.
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN GÜBRE SAN. PROJE YÖNETİMİ

SAYI : TARİH
KONU :


Bumin ATEŞ
Özel güvenlik görevlisi


--/--/2005 Günü saat: 01.30 sıralarında yapmış olduğum kontrolde nöbet kulübesinin içinde uyumakta olduğunuzu tespit ettim
Görev başında iken uyumak Kare Güvenlik Disiplin Yönetmeliğinin 30ncu maddesinde düzenlenmiş olan bir disiplin suçudur.
Bu husustaki yazılı savunmanızı en geç --/--/2005 günü saat: 09.00 a kadar tarafıma teslim etmenizi rica ederim.

( İMZA )
Buğra KILIÇ
Mersin Gübre San.A.Ş. Proje Yöneticisi


Örnek 2- Savunma bildirimi


MERSİN GÜBRE SAN. A. Ş. PROJE YÖNETİMİ'NE

SAVUNMAMDIR.--/--/2005 Günü saat: 01.30 sıralarında yapmış olduğunuz kontrolde benim nöbet kulübesinde uyur vaziyette olduğum tarafınızdan tespit edilerek bu husustaki savunmam istenmektedir.
Bir gün önce ailevi bir sorunumdan dolayı gece sabaha kadar hastanede bulunmam icabettiğinden uykusuz kalmıştım. Bu nedenle istemeyerek de olsa yorgunluktan içim geçip uyuya kalmışım.
Kusurluyum, bir daha tekerrür etmeyecektir. Bağışlanmamı arz ederim.

--/--/2005

( İMZA )
Bumin ATEŞ


Örnek 3-Disiplin Ceza Kararı
KARE GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN GÜBRE SAN. A.Ş. PROJE YÖNETİMİ


DİSİPLİ CEZA KARARI NO: 2005/…


SUÇ : Görevi başında uyumak

SUÇ TARİHİ :
--/--/2005

SUÇLU : Bumin ATEŞ ( 2 No.lu vardiya özel güvenlik görevlisi)Savunmanız okunmuş olup tarafımdan yapılan araştırma ve değerlendirmede;
her ne kadar böyle bir özel durumunuzun olduğu doğrulanmışsa da; hiçbir şey görevde uyumanıza mazeret teşkil etmez. Zira görevde uyumanız sonucunda gerek işyeri ve gerekse mensubu olduğumuz şirketimiz açısından telafisi imkansız zararlara sebebiyet verebilirdiniz. Bu gibi hallerde konuyu önceden amirlerinize bildirerek önlem alınmasını sağlamanız gerekir.
Bu nedenle sizi bu defaya mahsus Disiplin Yönetmeliğimizin 8,9 ve 30. maddeleri uyarınca Bir (1) gün ücret kesme cezasıyla tecziye ediyorum. Tekerrüründe daha şiddetli cezalandırılacağınızı bilmenizi ve gerekli hassasiyeti göstermenizi rica ederim. …/…./2005


( İMZA )
Buğra KILIÇ
Mersin Gübre San.A.Ş. Proje YöneticisiDAĞITIM :

Gereği : Bumin ATEŞ

Bilgi : Adana Bölge Müdürlüğüne

Kare Güv. Sav. San. Gn Md.lüğüne ( Mali İşler Yöneticiliğine)


Örnek 4- Disiplin Ceza Kararı Tebliği
TEBLİĞ VE TEBELLÜĞ BELGESİTEBLİGATIN KONUSU : Disiplin ceza kararı

HANGİ MAKAMA AİT OLDUĞU : Mersin Gübre San. A.Ş. Proje Yönetimi

TARİHİ : --/--/2005

KARAR NO : 2005/---

TEBLİĞ YERİ : İş yeri güvenlik odası

TEBLİĞ TARİH VE SAATİ : --/--/2005 saat: 10.30

TEBLİĞ EDENİN KİMLİĞİ : Buğra KILIÇ
Mersin Gübre San.A.Ş. Proje Yöneticisi

TEBELLÜĞ EDENİN KİMLİĞİ : Bumin ATEŞ
2 No.lu Vardiya güvenlik görevlisi
TEBLİĞ EDEN TEBELLÜĞ EDEN

( İMZA ) ( İMZA )

Örnek 5- Disiplin Ceza Kararına İtiraz BaşvurusuKARE GÜVENLİK ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE
ADANA


İLGİ : Mersin Gübre San. A.Ş. Proje Yönetimi'nin --/--/2005 gün ve 2005/---- Karar sayılı Disiplin Ceza Kararı


--/--/2005 Günü tarafıma tebliğ edilen ilgi disiplin ceza kararı ile; --/--/2005 günü yapılan kontrolde fabrika nizamiyesinden bir şahsı deftere kayıt etmeden ve yaka kartı vermeden içeri bıraktığım ve böylece Disiplin Yönetmeliğimizin 30/n maddesini ihlal ettiğim gerekçesiyle tarafıma bir (1) hafta çay ocağı, kantin ve televizyon salonlarına girmeme şeklindeki işyeri kolaylıklarından yoksun bırakma cezası verilmiştir.
Oysaki savunmamada da belirttiğim gibi içeri kayıtsız giren şahıs fabrika müdürünün yakını olup daha önce kayıt yaptım diye bana kızmıştı. Bu defa ki gelişinde de o yüzden kaydetmemiştim.
Bu konuda benim bir suçum yoktur. Vardiya amirim başka bir olaya kızdığı için bana bu cezayı haksız yere vermiştir. Dosyam incelendiğinde de görülebileceği gibi ben üç yıldır bu şirkette çalışıyorum ve bir tek disiplin cezası almış değilim. Suçsuzum hakkımda verilen cezanın kaldırılmasını arz ederim

--/--/2005
( İMZA)
Boğaç ALPAGUT
1 No.lu Vardiya Güvenlik görevlisi


Örnek 6- Soruşturmacı Görevlendirme YazısıKARE GÜVENLİK SİSTEMLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A. Ş.
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MERSİN GÜBRE SAN. PROJE YÖNETİMİ


SAYI : TARİH

KONU :Berkalp GÜÇLÜ
Vardiya Amiri

İLGİ: Çarşı Polis Karakol Amirliği'nin --/--/2005 gün ve …………. Sayılı yazısı

Projemiz 1 No.lu vardiya personeli Acun ATASAGUN ‘un --/--/2005 günü saat: 23.45 sıralarında üzerinde resmi üniforması bulunduğu halde Roma Pavyon isimli bir gece kulübüne gittiği, aşırı derecede alkol aldığı, sarhoş olarak bir şahısla küfürleşerek tartıştığı, görevli polis devriyelerinin kendisini Karakola götürdüğü ve tartıştığı şahıs şikayetçi olmadığından adı geçen personel hakkında işlem yapılmayıp serbest bırakıldığı ilgi yazı ile bildirilmiştir.
Disiplin Yönetmeliğinin 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 32.maddeleri uyarınca adı geçen personel hakkında ilgide belirtilen suçları işleyip işlemediğine dair gerekli araştırma ve soruşturmanın yapılmasını müteakip kanaatinizi de içeren fezlekeli soruşturma evrakının iki (2) suret halinde en geç beş (5) gün içerisinde Proje Yönetimine teslim etmenizi rica ederim.


( İMZA )
Buğra KILIÇ
Mersin Gübre San.A.Ş. Proje YöneticisiÖrnek 7- Olay / Suç Tespit Tutanağı
S U Ç T E S P İ T T U T A N A Ğ I


--/--/2005 Günü saat: 19.00 sıralarında Adana Bölge Müdürlüğünden, habersiz ani denetleme yapmak üzere Denetçi olarak görevlendirilen Babür TOKTAMIŞ tarafından Adana merkez Real mağazasında yapılan kontrollerde, 2 No.lu giriş kapısında görev yapmakta olan Mete HALAÇOĞLU'nun başında kep bulunmadığı, elinde anahtarlık salladığı ve sigara içmekte olduğu görülerek işbu tutanak ilgili personel hakkında yapılacak işleme esas olmak üzere işlenen disiplin suçunu tespit maksadıyla tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.Babür TOKTAMIŞ
(İMZA)
İstemi KAĞAN
(İMZA)
Mete HALAÇOĞLU
(İMZA)

Örnek 8- Şikayet Dilekçesi1 NO.LU VARDİYA AMİRLİĞİNE


01 Nisan 2005 tarihinden beri bulunduğum işyerinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktayım. Bu güne kadar hiçbir amirimle yada hiçbir arkadaşımla en küçük bir problemim olmamıştır. Ancak beni bu şikayet dilekçesini yazmak zorunda bırakan vardiya arkadaşım Timuçin BALASAGAN' dır. Bu arkadaşım sürekli küfürlü konuşuyor. Arkadaşlara hitap ederken kaba sözler söylüyor. Neredeyse Timuçin’in hakaret etmediği arkadaşımız kalmamıştır. En son bu sabah vardiya teslimi esnasında hiç bir neden yokken yine küfürler ederek benim üzerime yürüdü. O esnada yanımızda bulunan Eyüp Sabri OHRİLİ ile Niyazi RESNELİ de tanıktırlar. Kendisinden şikayetçiyim.
Gerekli yasal işlemin yapılmasını saygılarımla arz ederim. --/--/2005


( İMZA )

Alper TUNGA
Özel Güv. Personeli

Örnek 9- İhbar ve Şikayet Tutanağıİ H BA R
V E Ş İ K A Y E T T U T A N A Ğ I


Projemiz 1 No.lu vardiyasında güvenlik görevlisi olarak çalışan -------- ------------oğlu Alper TUNGA --/--/2005 günü saat: 08.30 sıralarında Proje Yönetim odasına gelerek şu şikayette bulunmuştur:" Bizimle aynı vardiyada çalışan ve tüm arkadaşların kendisinden şikayetçi olduğu Timuçin BALASAGAN’ın bana sataştığı, küfür ve hakaretler ettiği, bu arkadaşın ağzının bozuk olduğu, sürekli küfürlü ve hakaretli kaba sözler sarf ettiğini belirterek adı geçen arkadaş hakkında yasal işlem yapılması için Vardiya amirimize yazılı dilekçe ile şikayette bulunmuştum. Ancak aradan bir aydan fazla bir zaman geçmesine rağmen bu arkadaş hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı gibi adı geçen arkadaşın kabalıkları gittikçe artmış ve çekilmez bir hale gelmiştir. Adı geçen şahıstan şikayetçiyim. Gerekli işlemin yapılmasını istiyorum. Ayrıca Eyüp Sabri OHRİLİ ile Niyazi RESNELİ de tanıktırlar. arz ederim" dedi.
İşbu şikayet tutanağı tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır.
Buğra KILIÇ

(İMZA)

Alper TUNGA

(İMZA)

Tuğtekin ERENGAZİ

(İMZA)


Örnek 10- Sanık İfade TutanağıSANIK İFADE TUTANAĞI


SANIK: Timuçin BALASAGAN, -------- oğlu, ----- doğumlu, ----- İli, -----ilçesi, ----- Mah./ köyü nüfusuna kayıtlı olup halen --------- adresinde ikamet eder.

SORULDU: Olay anlatıldı ve diyecekleri soruldu.

CEVABEN: -------------------------- dedi. Başkaca bir diyeceği olup olmadığı soruldu, olmadığını beyanla okunan ifadesinin doğruluğunu imzası ile tasdik etti. …/…/2005 Saat:….


İFADEYİ ALAN
Adı Soyadı
(İMZA)
İFADEYİ YAZAN
Adı Soyadı
(İMZA)
İFADEYİ VEREN
Adısoyadı
(İMZA)Örnek 11- Tanık İfade TutanağıTANIK İFADE TUTANAĞI


TANIK : -------------------------------
SORULDU: ----------------------------
CEVABEN: --------------------------------- dedi. Başkaca bir diyeceği olup olmadığı soruldu, olmadığını beyan etmesi üzerine okunan ifadesinin doğruluğunu imzası ile tasdik etti. --/--/2005 Saat:---

İFADEYİ ALAN
Adı soyadı
(İMZA) İFADEYİ YAZAN
adı Soyadı
(İMZA)
İFADEYİ VEREN
(İMZA)Örnek 12- Teşhis TutanağıT E Ş H İ S T U T A N A Ğ I

--/--/2005 Günü ------------------------olayı ile ilgili yapılan soruşturmada olayda yer alıp almadığını belirlemek amacıyla, olayın tanığı ----------------ya yemekhanede topluca oturan sekiz kişi gösterilmiş olup tanık her seferinde bunların arasından ---------- yı teşhis etmiştir.
Tanığın teşhisi hazır bulunanlarca görülerek işbu tutanak tarafımızdan tanzimle imza altına alınmıştır.


SORUŞTURMACI TANIK H A Z I R B U L U N A N L A R

AdıSoyadı (İMZA)
Adı Soyadı
(İMZA)
AdıSoyadı (İMZA)


Örnek 13- Bilirkişi Görüş ve Açıklama Tutanağı
BİLİRKİŞİ GÖRÜŞ VE AÇIKLAMA TUTANAĞI


Kare Güvenlik Sist. ve Savunma San. A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü’nün --/--/2005 gün ve ----------- sayılı yazıları ile; --/--/2005 Tarihinde ------------- İşyerinde meydana gelen yangının çıkış nedeninin özel güvenlik görevlisinin mutfak tüplerinin bulunduğu odada sigara içmesinden mi yoksa elektrik tesisatının eski olmasından mı kaynaklandığının belirlenmesine esas olmak üzere tarafımızdan mutfaktaki tüplerin ve bina girişindeki sigortanın incelenmesi ve bu konuda bilirkişi raporu düzenlememiz istenmiş olup yerinde yaptığımız incelemeler sonucunda:
1. Mutfakta iki (2) adet 12 kg.lık sıvılaştırılmış likit gaz tüpü bulunduğu, tüplerin dış görünüşlerinde kaçak belirtisi, çatlak, yarık vb. bulunmadığı, görünüş itibariyle kusursuz oldukları, tüplerin üst kısmındaki gaz çıkış kapaklarının emniyetli olduğu herhangi bir alevden etkilenmeyecekleri, patlama veya gaz püskürtmesi olmadığı,
2. Bina elektrik tesisatının çok eski olduğu, bina girişindeki sigortaların otomatik sigorta değil eski tip (ince tel bağlanan) sigorta olduğu, yapılan kontrolde sigortanın üzerindeki ince telin sık sık sigorta atmasın diye madeni para koymak suretiyle atmasının önlendiği, böylece sistemin herhangi bir voltaj yükselmesinde yangından korunması için sigortadaki ince tel kopması gerekirken madeni para konduğundan dolayı kopmayarak yani sigorta atmayarak eski tesisat hatlarının aşırı ısınma nedeniyle yanmış olması gerekeceği,
Sonuç olarak; yangının mutfaktaki tüplerden ve dolayısıyla tüplerin yanında sigara içen özel güvenlik personelinin kusurundan değil, koruması yapılan işyerindeki elektrik sigortasının eski sistem olması ve bu sigortaya yetkisiz kişilerin yapmış oldukları müdahaleden kaynaklandığı kanaatindeyiz. İşbu tutanak tarafımızdan tanzim edilerek imza altına alınmıştır. --/--/2005

R A P O R U D Ü Z E N L E Y E N L E R

( İMZA ) ( İMZA )

Korkut SEVÜKTİGİN Gündüz Alp YABGU
İtfaiye Çavuşu Elektrik teknikeriÖrnek 14- Yer Gösterme ve Temsili Keşif TutanağıYER GÖSTERME VE TEMSİLİ KEŞİF TUTANAĞI


--/-----/2005 Günü Mersin Gübre San. A.Ş.’nin soyunma odasında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yapılan soruşturmada, hakkında ciddi şüpheler ve aleyhine ifadeler bulunan Mahzun BERZANİ alınan ifadesinde suçunu ikrar ederek; soyunma odasındaki mağdura ait dolabı, yanında taşıdığı tırnak makası ile açtığını, içinden mini radyo teybi alarak 2 no.lu ambarda çuvalların arasına sakladığını beyan etmesi üzerine; adı geçen şüpheli, soruşturmacı Berkalp GÜÇLÜ, vardiya amiri Babür TOKTAMIŞ ve hazırda Baybars KURTBÖKE ile birlikte temsili keşif yaptırmak üzere soyunma odasına gidildi, burada mağdura ait dolabın kilidini zanlının, cebinden çıkardığı tırnak makasıyla kısa bir süre zorlayıp kurcalayarak açtığı görüldü, müteakiben 2 no.lu ambara yer göstermeye gidildi, Zanlı burada kapının hemen sağ arka tarafında kalan çuval sıralarından ikinci sıranın arkasına geçti ve eliyle küçük bir radyo teybi çuvalların arasından çıkardı, küçük radyo teyp mağdura gösterilmek üzere yedimize alındı. Başkaca yapacak keşif yada yer gösterme işlemi kalmadığından uygulamaya son verilerek işbu tutanak tarafımızdan tanzimle imza altına alınmıştır. …/…/2005 saat: 14.45


SORUŞTURMACI SANIK HAZIR BULUNANALAR

Berkalp GÜÇLÜ
( İMZA )
Mahzun BERZANİ
( İMZA )

Babür TOKTAMIŞ
( İMZA )
Baybars KURTBÖKE
( İMZA )


Örnek 15- Fezleke


F E Z L E K E

1. SUÇUN KAPSAMI VE NİTELİĞİ :
2. SUÇUN İŞLENİŞ TARİHİ :
3. SUÇUN ÖĞRENİLDİĞİ TARİH
VE NASIL ÖĞRENİLDİĞİ :
4. SUÇUN YERİ :
5. ŞİKAYETÇİNİN KİMLİĞİ :
6. SANIĞIN/SANIKLARIN KİMLİĞİ :
7. TANIK(LARIN) KİMLİĞİ : 1.
2.
3.
8. DİĞER DELİLLER : 1.
2.
3.
4.
9. UZMAN YADA BİLİRKİŞİYE
BAŞVURULMUŞSA, SONUCU :
10. SUÇUN İŞLENİŞ ŞEKLİNİN ÖZETİ:
a. SUÇTAN ZARAR GÖRENİN
İFADE ÖZETİ :
b. SANIK/SANIKLARIN
İFADE ÖZETİ :
c. TANIK/TANIKLARIN
İFADE ÖZETİ :

11. SONUÇ VE KANAAT :


FEZLEKEYİ DÜZENLEYEN

ADI SOYADI

( İ M Z A )

Örnek 16- Disiplin Kurulu Esas Kayıt Defteri


Her Disiplin Kurulunda bir Esas kayıt defteri tutulur ve her soruşturma evrakına yıl başından itibaren bir(1)den başlayarak numara sırasına göre bir Esas numarası verilir. Defterin tutulmasını takipten Disiplin kurulu başkanı sorumludur.
Bu defter şunları kapsar:

ESAS NO
SUÇUN CİNSİ
SUÇLU
GÖNDEREN MAKAM
KARAR ÖZETİ
KARAR NO
AÇIKLAMALAR


Örnek 17- Raportör Soruşturma ÖzetiRAPORTÖR SORUŞTURMA ÖZETİESAS NO :
SORUŞTURMA ÖZETİ NO:

------------------------- DİSİPLİN KURULU BAŞANLIĞINAMÜŞTEKİ/ MAĞDUR :
SANIKLAR : 1)
2)
3)
SUÇ :
SUÇ TARİHİ :
SUÇA EL KOYMA TARİHİ :


SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ
-------------------------------------Olayın evrak kapsamında kim, ne zaman, nerede, nasıl, kime/nereye, ne yapmış/ne olmuş? Sorularına cevap verecek şekilde hikaye edilerek anlatımı) --------------------yaptığı/ meydana geldiği anlaşılmakla;
Disiplin Kurulunuzca yargılamanın yapılarak,
Sanıklardan ---------------------------------------------------------------- md.leri gereğince,
---------------------- eylemine uyan Disiplin Yönetmeliği!nin --------- md.leri gereğince,
------------------ eylemine uyan Disiplin Yönetmeliği'nin ------md.leri gereğince
ayrı ayrı cezalandırılmaları kanaatiyle takdirlerinize sunulur.


(İMZA)
RAPORTÖR


Örnek 18- Disiplin Kurulu Oturum Tutanağı


--------------------------DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI

OTURUM TUTANAĞI

OTURUM TARİHİ:
ESAS NO :

BAŞKAN :
ÜYE :
ÜYE :
RAPORTÖR :
YAZMAN :

Tutanakta;
- Yapılan usulü işlemler
- Sanık açıklamaları
- Tanık ifadeleri
- Bilirkişi ve teknik danışman açıklamaları
- Okunan veya okunmasından vazgeçilen belge ve yazılar
- Tarafların istemleri, reddi halinde gerekçesi
- Verilen ara kararları
- Hüküm
Yer alır.

 

BU KONU İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ BAŞKAN YARDIMCISI TAYFUN ACARLI'YA BİLDİREBİLİRSİNİZ