TÜM ÖZEL GÜVENLİK DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

Açılış Sayfam Yap   Sık Kullanılanlara Ekle   

    Anasayfa        Hakkımızda        Tüzük         Yönetim        İletişim            Email
 
Federasyon - 5188 SAYILI KANUNDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ - Tüm Özel Güvenlik Güvenlik Dernekleri Federasyonu
   
 5188 SAYILI KANUNDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

5188 SAYILI KANUNDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ
Facebook Paylaş Twitter Paylaş Reddit Paylaş Delicious Paylaş Dahası...

 Tarih : 12.09.2011 - 16:26:39


5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda yapılan Yönetmelik değişikliği

 

MADDE 1 7/10/2004 tarihli ve 25606 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Alarm merkezi” ibaresi “Alarm izleme merkezi” olarak değiştirilmiş, “Yönetici” tanımındaki “özel güvenlik şirketlerinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve alarm izleme merkezlerinde” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Karar Defterine kaydedilir.” ibaresi “muhafaza edilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti, personelin göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde, geçici veya acil özel güvenlik izinlerinde ise müracaat sırasında valiliğe verilir.”

“İlk defa işe başlama veya ayrılma, özel güvenlik şirketlerinin hizmet verdiği yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yer değişimleri, kurum ve kuruluşlar arasındaki personel değişiklikleri ile ayrı izin belgesine sahip birimleri arasındaki değişikliklerde göreve başlama ve görevden ayrılma bildirimleri onbeş gün içinde Valiliğe bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasında yer alan “alarm” ibaresinden sonra gelmek üzere “izleme” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Soruşturma sonucu, faaliyet izni almaya hak kazanan şirketlere ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben Ek-2’de örneği belirlenen Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir. Faaliyet izin belgesi özel güvenlik şirketinin kurucusuna, yöneticisine, kanuni vekiline veya özel güvenlik şirketlerince yetkilendirilen kişiye elden teslim edilir.”

“Özel güvenlik şirketlerinin kişi ve kuruluşlara sağlayacakları koruma ve güvenlik hizmetleri için yazılı sözleşme düzenlenir. Bu sözleşmelerde hizmeti alacak kişi veya kuruluşun adı, adresi, hizmetin kapsamı, personel sayısı, hizmetin süresi ve diğer hususlar belirtilir. Hizmet sözleşmesinin bir sureti koruma ve güvenlik hizmetinin başladığı gün mesai saati bitimine kadar ilgili şirket tarafından valiliğe verilir. Bildirimler sorumluluk esasına göre İl Emniyet Müdürlüğüne/İl Jandarma Komutanlığına bizzat yapılabilir. Bildirimin yapılacağı günün tatil gününe rastlaması halinde bildirim, takip eden ilk mesai gününün mesai saati bitimine kadar yapılır. Ayrıca, istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi ve bunların özel güvenlik mali sorumluluk sigortası poliçelerinin birer sureti personel göreve başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde ilgili şirket tarafından valiliğe verilir.”

“Özel güvenlik izin belgesinde belirtilen adreste faaliyetlerine son verdiği tespit edilenlerin özel güvenlik uygulaması, Komisyonun kararı ve Valinin onayı ile sona erdirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kamuya açık alanlarda üst araması, 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. Bu alanlarda özel güvenlik görevlilerince yapılacak üst araması genel kolluğun gözetim ve denetiminde yapılır. Arama sırasında yakalanan kişiler veya el konulan madde ve cisimler, yasal işlemi yapılmak üzere bir tutanakla genel kolluğa teslim edilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci, beşinci, altıncı ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Başvuru sahiplerinden, haklarında yapılacak güvenlik soruşturması olumlu olanlara, ruhsat harcını yatırdıkları takdirde, kendilerine Ek-3/A ve Ek-3/B’ deki örneğe uygun olarak Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı verilir.”

“Genel kolluk kuvvetlerinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmış olanlarda, özel güvenlik temel eğitim şartı ve Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen eğitim şartı aranmaz.”

“Yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun olanlarda silah eğitimi dışında özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.”

“Özel güvenlik şirketleri, eğitim kurumları ve alarm izleme merkezlerinde çalışacak olan yöneticilerin güvenlik soruşturmaları yaptırılır. Soruşturma sonucu olumlu olan yöneticilere Ek-3/C’ de bir örneği gösterilen kimlik kartı verilir.”

“Özel güvenlik görevlisi ve yönetici olacaklar hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması temel eğitim sertifikasının düzenlendiği tarihten, beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen kişiler için ise başvuru tarihinden itibaren her beş yılda bir yenilenir. Özel güvenlik görevlilerinde ve yöneticilerde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedildiğinin tespiti halinde kimlik kartı ve çalışma izni Bakanlıkça/valiliklerce iptal edilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“c) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kimlik Kartları

MADDE 21 – Özel güvenlik yöneticisine/görevlilerine Bakanlıkça/valiliklerce verilen kimlik kartında yöneticinin/görevlinin adı ve soyadı ile yönetici veya silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir. Özel güvenlik görevlileri kimlik kartını görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakasında taşır. Kimliğin kaybedilmesi halinde işveren durumu derhal Bakanlığa/valiliklere bildirir.

Kimlik kartları, Kanunun 11 inci maddesi gereğince her beş yılda bir yenilenecek güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması ve özel güvenlik yenileme eğitim sertifikasının ibrazı halinde ruhsat harcı alınmaksızın temel eğitim sertifikası alanlar için sertifikanın düzenlendiği tarih, 17 nci maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen kişiler için ise başvuru tarihi esas alınarak her beş yılda bir yeniden düzenlenir.

Özel güvenlik kimlik kartları, valiliklerce elektronik sistemle gönderilen bilgiler esas alınarak Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenebileceği gibi Bakanlıkça uygun görülecek kamu kurum veya kuruluşları ile kanunla kurulan tüzel kişilere de yaptırılabilir. Kimlik kartlarının bedeli ve basımına ilişkin esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Kartlar, kimlik kartı sahibinin Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sisteminde kayıtlı adresine veya şahsın beyan edeceği adrese posta aracılığı ile gönderilir ve kendisine, belirlediği bir kişiye veya kanuni vekiline teslim edilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 23 – Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için yeterlilik belgesi valiliklerce verilir. Yeterlilik belgesi için valiliğe yapılacak başvuruya aşağıdaki belgelerden birer suret eklenir.

a) Kurucu ve yöneticilerin T.C. Kimlik Numarası,

b) Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgeleyen diploma veya dengi belgenin aslı veya Bakanlıkça/valiliklerce onaylı sureti.

c) Alarm izleme merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi,

d) Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası (genel kolluk birimlerinde daha önce çalışmış olanlardan buna ilişkin belge),

e) Alarm izleme merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliliğine ilişkin taahhütname.

Bilgi ve belgelerin incelenmesinden sonra gerekli şartları taşıdığı anlaşılan alarm izleme merkezlerinin kurucu ve yöneticileri hakkında güvenlik soruşturması yaptırılır.

Soruşturma sonuçlarının olumlu olması halinde, Ek-5’te örneği belirlenen Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yetkili merciler tarafından verilen Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme İzinleri verildikleri süre için geçerlidir.

Alarm izleme merkezleri, alarm sistemleri aracılığıyla sürekli olarak yapılan izleme sırasında gelen ihbarları değerlendirir ve teknik bakımdan doğrulanan ihbarları sorumluluk bölgesindeki genel kolluğa en kısa zamanda bildirir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 28 – Her ateşli silah için Ek-9’da belirtilen Özel Güvenlik Silah Taşıma/Bulundurma Belgesi düzenlenir. Silahla görev yapacak özel güvenlik görevlisi, kimlik kartı ile beraber bu belgeyi taşır. Kişi koruma ile para ve değerli eşya nakli yapacak özel güvenlik görevlisi ise görev belgesini de beraberinde bulundurur.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Özel güvenlik görevlilerinin silah eğitimleri için eğitime başlamadan önce ilgili kişi, kurum ve kuruluşun talebi doğrultusunda eğitim kurumunun yöneticisi/yöneticileri de müteselsilen sorumlu olacak şekilde silah taşıma yetkisini haiz, kurum tarafından görevlendirilecek ve valiliğin uygun gördüğü kişiye kursiyer sayısı oranında silahların ve mermilerin nakline izin verilebilir. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan ve nakli gereken silah ve fişeklerin de silah taşıma yetkisini haiz valiliğin uygun gördüğü kişi tarafından nakledilmesine izin verilebilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnceleme ve soruşturma sonucu olumlu olan özel güvenlik eğitim kurumları hakkında, ruhsat harcını yatırmalarını müteakiben, Ek-10’da örneği belirlenen Özel Güvenlik Eğitim Kurumu Faaliyet İzin Belgesi düzenlenir. Faaliyet izin belgesi eğitim kurumunun kurucusuna, yöneticisine, kanuni vekiline veya eğitim kurumlarınca yetkilendirilen kişiye elden teslim edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “Bakanlığa” ibaresi “Valiliğe” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Özel güvenlik görevlileri ile yöneticiler kimlik kartlarının yenilenebilmesi için beş yılda bir yenileme eğitimi alır.”

“Yenileme eğitimine katılan özel güvenlik görevlileri ile yöneticilerin hizmet ve iş akitleri devam eder, eğitim süresince özlük haklarından yoksun bırakılamaz.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “özel güvenlik şirketlerini,” ibaresinden sonra gelmek üzere “alarm izleme merkezlerini,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kuruluş” ibaresinden sonra gelmek üzere “, eğitim kurumu, alarm izleme merkezi” ibaresi, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlıkça” ibaresinden sonra gelmek üzere “, alarm izleme merkezlerinin yeterlilik belgesi valilikçe” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-3/C eklenmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

EK-3C Özel Güvenlik Yöneticisi Kimlik Kartı

EK-5 Alarm İzleme Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlik Belgesi


  Editör : 

458 Kişi Tarafından Okundu.

Yazdır Yorum Ekle Tavsiye
 

  Yorum ( 1 )   

 yasir

Tarih : 24.09.2011 21:34:05  

  değişiklik


kıyafet yönetmeliği konusunda eleştirim ve önerilerim olacakgüvenlik görevlilerinin bir banka da görevli koruma arkadaşınızın ünüforma ile dışarı çıkması yasak bana ögre abes bir durum genel kolluk kadar olmasada bu konuda önemli adımların atılması lazım yetki alanın genişletilmesi ve silah taşıma hususunda en az polis kadar yetkisi olması lazım ve yetiştirilecek güvenlikler daha kapsamlı eğitim alsınlar polise verilen hakların yarısına bile sahip değiller eğer bu düzenlemeler yapılmazsa güvenlik görevlileri toplumun gözünde bostan korkuluğu gibi görülmeye devam eder sayglarımla
  Sayfalar : İlk Sayfa - [1] - Son Sayfa
 
 
 

Üye Şirketler

Hukuki Destek

Ziyaretçi Defteri

 Duyuru

  2011 Yılı Özel Güvenlik Sınav Takvimi  

 

 Takvim

 

 Üye Dernekler

 İstatistikler

   
 Online : 1
 Bugün : 28
 Dün : 91
 Toplam : 55701
 Ip No : 174.129.228.67
     

 

Özel Güvenlik

Yönetim Kurul Kararları

Kanunlar

Yönetmelikler
Genelgeler
Emir Yazıları
Tebliğler

E-Bulten Kayıt

 

Videolar

 

Faydalı Linkler

 

Üye Dernekler

 

Döviz Bilgileri

  Döviz Alış Satış
  Dolar 1.7935 1.8022
  Euro 2.4216 2.4333
 

Hava Durumu 
 

  
 

   © Copyright - 2008- Tüm Özel Güvenlik Güvenlik Dernekleri Federasyonu - Tüm Hakları Saklıdır.