RESMİ KURUM VE KURULUŞLARLA YAPILAN ÇALIŞMALAR

fed.logo.jpg

TAYFUN ACARLI
RESMİ KURUM VE KURULUŞLARLA YAPILACAK OLAN İŞLEMLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

MALİYE BAKANLIĞINA
ANKARA
 

08 OCAK 2007

Sayı :2007/001
Konu : KDV oranı
 

İlgi: a) 07.05.2005 tarih ANK-ÖZGEK/01 sayılı Ankara Özel Güvenlik Eğitim Şirketleri Birliğinin yazısı.

b) 14.11.2005 tarih 005-09 sayılı ÖGHİŞDER (Özel Güv. Hiz.ve Eğt. İşverenleri Derneği) yazısı

Bakanlığınıza yazılmış ilgi yazılara bu güne kadar yazılı cevap verilmemiş olmasını görmek federasyonumuzu üzmüştür. Özel olarak yapılan görüşmelerde ise 2004 yılında yürürlüğe girmiş bulunan 5188 sayılı Özel Güvenlik yasasının Maliye Bakanlığı tebliğinde sehven yer almadığı ayrıca özel güvenlik eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığına devri söz konusu olduğu öğrenilmiş idi . Özel güvenlik eğitiminin Milli Eğitim Bakanlığına devri yapılabilmesi için yasa değişikliğine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu dönemde bunun yapılabilmesi uzun süreç alacağından gerçekleşmesi olası gözükmemektedir.
Oysa, Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünce çıkartılan Katma Değer vergileri sirküleri ile ilgili düzenlemelere göz atıldığında, Katma Değer vergisi oranlarının Bakanlar Kurulu tarafından düzenlendiği bilinmektedir. Bu düzenlemenin Diğer Mal ve Hizmetler bölümüne 5188 sayılı yasanın yerleştirilmesiyle sirkülere dahil edilmesi daha kısa bir prosedür olarak görülmektedir.
Üniversite ve yüksek okullar ile 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu,2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun hükmünde verilen eğitim ve öğretim hizmetleri, sürücü kursları ve özel eğitime muhtaç olanlara verilen eğitim ve öğretim hizmetleri ve diğerlerinde de vergi oranı %8 olarak belirlendiği göz önüne alındığında, Özel Güvenlik Eğitiminden alınan vergi oranının %18 den %8 e düşürülmesinin, sirkülere 5188 sayılı yasanın ilave edilmesiyle mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.
Sektörümüzle ilgili düzenlemenin dikkate alınacağı umuduyla saygılar sunarım.


 

M. Tayfun ACARLI
Başkan Adına Baş.Yrd.

 

KAMU İHALE KURUMU BAŞKANLIĞINA


20 / KASIM / 2006

 

Sayı: 2006/002
Konu: Özel Güvenlik İhaleleri
 

Federasyonumuza bağlı 1200 civarında Özel Güvenlik ve Özel Güvenlik Eğitim Şirketi bulunmaktadır. Bugüne kadar Özel Güvenlik Eğitim Şirketlerinde 312.157 kişi eğitilmiş olup bunlardan 207.006 kişi başarılı olmuş, 105.151 kişi Özel Güvenlik Sınavını geçememiş bulunmaktadırlar. Başarılı olan kursiyerlerden 150 bin kadarı da kimlik kartını alarak işsizliğin had safhada olduğu ülkemizde göreve başlamışlardır. Kısacası bu sektör yeni bir istihdam alanı yaratmıştır.
Sektörde Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışacak şahıslarda 5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasasının 10. maddesi çerçevesinde Özel Güvenlik Görevlisi olma şartları belirtilmiş, ayrıca aynı yasanın 11. maddesinde Özel Güvenlik Görevlisi olacak şahıslar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılması şart koşulmuştur. Aynı yasanın 14. maddesinde silahlı Özel Güvenlik Görevlileri için 120 ders saatinden oluşan ( ortalama 500,00 YTL kurs ücreti) silahsız görev yapacak özel Güvenlik Görevlileri için 90 ders saatinden oluşan ( ortalama 350,00 YTL kurs ücreti) Özel Güvenlik Temel Eğitimi verilmekte ve bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar yasanın uygulamasına ilişkin yönetmeliğin 36. maddesi gereğince yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulmakta (silahsız sınava girenler 26,00 YTL yazılı sınav ücreti, silahlı sınava girenler 50,00 YTL yazılı ve uygulamalı sınav ücreti vermekte) sınavda başarılı olmaları halinde ise silahsız güvenlik görevlisi olacaklar ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR ibareli doktor raporu ( 5,00 ile 15,00 YTL arasında), silahlı Güvenlik Görevlisi olacaklar tam teşekküllü hastaneden SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ OLUR ibareli heyet raporu (80,00 ile 130,00 YTL arasında) alırlar. Yasanın 24. maddesinde belirtilen ruhsat harcını da (2006 yılı itibari ile 245,00 YTL) yatırmalarına müteakip (kısaca güvenlik görevlisi olacak bir kişi toplam 1000,00YTL masraf yapmak zorundadır) kendilerine İl Valisi tarafından imzalanmış Özel Güvenlik kimlik kartı verilerek Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmalarına izin verilmektedir.
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere bu aşamalardan geçen, Özel Güvenlik Kimlik kartı almak için bu kadar masraf eden ve eğitimden geçen Özel Güvenlik Görevlilerinin vasıfsız eleman olarak nitelendirilmesinin söz konusu olamaması inancını taşımaktayız.

 

2006 yılında yapılan Kamu İhalelerinde, Koruma ve Güvenlik İhalelerinin Temizlik İhaleleri gibi yapıldığı kısaca Özel Güvenlik Görevlilerinin de asgari ücretle çalışmak zorunda bırakıldıkları bilinmektedir.

5188 Sayılı Yasanın amacı yasanın 1. maddesinde ve T.B.M.M. tutanaklarında da belirtildiği üzere” Kamu Güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki Özel Güvenlik Hizmetlerini yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirler “denilmektedir. Bu açıdan bakıldığında Özel Güvenlik Görevlilerinin Ülkemizin genel güvenlik ve asayişi ile doğrudan ilişkisi vardır.
Yukarıdaki paragraflarda arz etmeye çalıştığımız eğitimi alan ve bu eğitim için bir hayli masraf eden kişinin kanaatimizce 5188 Sayılı Yasanın amacı doğrultusunda vasıflı eleman statüsü içerisinde olması gerekmektedir.
2007 yılında yapılacak olan koruma ve güvenlik ihalelerinin değerlendirilmesinde Özel Güvenlik Görevlilerinin vasıflı eleman olarak düşünülmesi ve hizmet gereğinin layıkıyla yerine getirilmesi açısından önemli görülmesi elzemdir.
24 saat esasına göre gece-gündüz, soğuk,sıcak,kar,yağmur demeden dağ başlarında role istasyonlarında, trafo merkezlerinde, barajlarda vs zor şartlarda görev yapan Özel Güvenlik Görevlileri için silahsız görev yapacak Özel Güvenlik Görevlilerine asgari ücret olarak net 600,00 YTL. Zor çalışma şartları yanında silah taşımak ve silahını kullanmayı gerektiren yükümlülükleri de yerine getirerek hayatını ortaya koyan silahlı özel güvenlik görevlisinin de asgari ücret olarak net 750,00 YT’ lik bir ücret uygulanması, bu sektörün süreklilik arz eden disiplinli güvenilir bir iş kolu olarak oluşmasına zemin hazırlayacaktır.
Ülkemizdeki işsiz genç nüfusu göz önüne aldığımızda Özel Güvenlik Eğitim Kurumlarında lise ve ortaokul eğitimi almış gençlere özel güvenlik hukuku, ilk yardım, yangın önleme ve sivil savunma, etkili iletişim, kişi koruma, kalabalık yönetimi gibi dersler verilmekte ve Kocaeli Üniversitesinde olduğu gibi(Ömer İsmet UZUNYOL Meslek Yüksekokulu) isteyenlere Üniversite eğitimi de verilerek sektör olarak Ülkemizin hem işsizliğine, hem de eğitimine yarar sağladığımız görülmektedir.
Bir diğer konu ise; İş deneyim belgesi edinmeye yönelik tanınan sürenin 01.01.2007 tarihinde sona erecek olmasıdır. Sektör olarak edinilen duyumlara göre yeni kurulan bazı şirketlerin menfaatlerini koruma adına sürenin uzatılması istemi makamınızdan talep edilmektedir. Ancak, bu süre uzatımı fikri sektörde rahatsızlık doğurmaktadır. Rahatsızlık veren konuları birkaç başlık altında toplamak gerekirse:
 

1) Bütün ihale sektöründe görülen, bu camialarda çantacı denilen ve güvenlik güçlerimizin önlemeğe çalıştığı yasal olmayan yollarla ihalelere fesat karıştıran şirketleri çoğaltacaktır

2) Yeni kurulan güvenlik şirketleri, iş bitirim belgesi alabilmek için ihalelerde sıfır tabir edilen fiyatlarla işlere talip olmağa çalışmakta bunun sonucunda da ya devlete yasal vergilerini ödememekte ya da çalıştırdığı elemanların haklarını gasp etmek suretiyle zararlarını kurtarmağa çalışmaktadırlar.
 

3) Yeni kurulan veya kurulacak olan şirketler bir üst maddede izah etmeğe çalıştığımız şekilde ihale alınca birçok masraf yaparak tabiri caiz ise gırtlaklarından keserek kimlik kartı alan yasal güvenlikçiler yerine kaçak işçi sayılabilecek vasıfsız, eğitim almamış kişileri çok daha düşük ücretlerle çalıştırıp yasal güvenlik elemanlarının haklarını gasp etmektedirler

4) Yeni kurulan veya kurulacak olan şirketler mercek altına alınıp incelenecek olursa görülecektir ki bu şirketler özel sektörde faaliyette bulunmayı düşünmemektedirler. Bununda nedeni özel sektörden kaçıracakları KDV ve SSK ortamının bulunmamasıdır

Yeni hayat bulmaya başlayan sektörümüzün geleceğine yönelik,5188 sayılı yasanın da amacında olduğu gibi Güvenlik Güçlerinin Yardımcısı sıfatıyla ülke güvenliğine katkı sağlaması düşünülen ve bu amaçla disipline edilmesi için federasyonumuzca yoğun bir şekilde çalışmaları yapılan, sektörümüzün geleceğinin tehlikeye düşürülmesine fırsat verilmemesi gerekmektedir.
Alacağınız kararların, vereceğiniz talimatların ve yapılacak düzenlemelerin yukarıda arz etmeye çalıştığımız sorunlara çözüm olacağı inancı ile saygılar sunarım.
 

M. Tayfun ACARLI
Başkan Adına
Başkan Yardımcısı
 

8/11/2006 TARİHLİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 391953 SAYILI KAYITLI DİLEKÇE

T.C.
İÇİŞLERİBAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASYİŞ DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

Polis Akademisi Döner Sermaye Saymanlığı adına yatırılması gereken Özel Güvenlik Sınav Harçlarının tahsilâtı sırasında bilhassa büyük illerimizde kursiyerlere ulaşılamama gibi bir zorlukla karşılaşılmıştır.
İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük illerde Özel Güvenlik Personeli sıkıntısı yaşandığı da malumlarınızdır.
Birçok masraf ederek kurs gören kursiyerlerin bu yeni uygulamadan habersiz olmaları nedeniyle ve sınav harcı yatırma süresinin de kısıtlı olmasından, kursiyerlerin sınav hakları kaybolmakta ve zaten işsiz olan gençlerimiz mağdur olmaktadırlar. Bu sınava girecek gençlerimizin belki de son sınav hakları olması düşünüldüğünde; Sınav harç tutarını yatıramamış kursiyerlerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla bu kursiyerlere bir sınav hakkı daha verilmesi hususunda ön olmanızı arz ederim.
Saygılarımla.
 

BAŞKAN ADINA
M. Tayfun ACARLI
T.Ö.G. FEDERASYONU
Başkan Yardımcısı

 

FEDERASYONUMUZUN GİRİŞİMİ İLE FEDERSYON BAŞKANIMIZ ADINA BAŞKAN YARDIMCIMIZ TAYFUN ACARLININ YUKARIDA VERDİĞİ DİLEKÇEYE İSTİNADEN 07/12/2006 TARİHİ İTİBARİ İLE PARASINI YATIRAMADIĞI İÇİN SINAVA GİREMEYEN ARKADAŞLARIMIZA BİR SINAV HAKKI DAHA VERİLMİŞTİR. ÖNEMLE TÜM ÜYELERİMİZE DUYRULUR

5188 SAYILI YASADA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR GEREKÇELİ TEKLİFLER

BİRNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE :1

Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI:

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ:

GEREKÇE:

KAPSAM

MADDE :2

Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI:

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE:

ÖZEL GÜVENLİK İZİNİ

MADD :3

Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valilik iznine bağlıdır. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde; para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde, komisyon kararı aranmaksızın, vali tarafından özel güvenlik izni verilebilir.
Kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir.
Komisyon, koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirecek personelin, bulundurulabilecek veya taşınabilecek silah ve teçhizatın azamî miktarını ve niteliğini, gerekli hallerde diğer fizikî ve aletli güvenlik tedbirlerini belirlemeye yetkilidir. Havalimanı ve liman gibi yerlerde alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin uluslararası yükümlülükler saklıdır.
Geçici haller dışındaki özel güvenlik uygulaması, en az bir ay önce başvurulması şartıyla komisyonun kararı ve valinin onayı ile sona erdirilebilir.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI:

MADDE1:

Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
"Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun kararı üzerine valinin iznine bağlıdır. Ancak, valilik tarafından komisyon kararı aranmaksızın aşağıdaki hallerde geçici olarak özel güvenlik izni verilebilir.
a) Toplantı, konser, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde,
b) Para veya değerli eşya nakli gibi geçici veya acil hallerde,
c) Komisyonca yazılı başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde incelenip karara başlanıncaya kadar geçecek süre ile sınırlı olmak üzere can güvenliğinin bulunmaması sebebiyle yapılan koruma taleplerinde
Kanunun 3.maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş ve fıkra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir..

Haklarında koruma kararı alınan kişilerin durumları ihtiyaç duyuldukça her zaman, en geç beş yılda bir Komisyonca ve
karara bağlanır."
 

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ:

Toplantı, konser,spor müsabakalarınde görev alacak özel güvenlik personelinin 5188 sayılı yasada belirtilen özelliklerde ve çalışma belgesi olanlardan oluşması.Toplama kişilerle yapılacak hizmetlere izin verilmemesi tespitinde çalışan ve çalıştıranlara ağır cezalar verilmesi.

GEREKÇE :

ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU :

MADDE :4

Özel güvenlik komisyonu, bu Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında, il emniyet müdürlüğü, il jandarma komutanlığı, ticaret odası başkanlığı, sanayi odası başkanlığı temsilcisinden oluşur. Sanayi odasının bulunmadığı illerde komisyona ticaret ve sanayi odası başkanlığının temsilcisi katılır. Özel güvenlik izni verilmesi ya da bu uygulamanın kaldırılması için başvuran kişi ya da kuruluşun temsilcisi ilgili komisyon toplantısına üye olarak katılır. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alır; oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır; çekimser oy kullanılamaz.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

Ticaret ,sanayi temsilcilerinden başka ÖGF Federasyonunun illerde belirleyeceği temsilcilerinde bulunması.

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :


Komisyona federasyonun önereceği bir üye katılmalıdır.
 

GEREKÇE :

Federasyınun etkin hale gelmesi için.
 

ÖZEL GÜVENLİK ŞİRKETLERİ

MADDE :5

Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması İçişleri Bakanlığının iznine tâbidir. Faaliyet izni verilebilmesi için şirket hisselerinin nama yazılı olması ve faaliyet alanının münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olması zorunludur. Özel güvenlik şirketleri, şubelerini bir ay içinde Bakanlığa ve ilgili valiliğe yazılı olarak; hisse devirlerini bir ay içinde Bakanlığa bildirirler.
Yabancı kişilerin özel güvenlik şirketi kurabilmesi ve yabancı şirketlerin Türkiye'de özel güvenlik hizmeti verebilmesi mütekabiliyet esasına tâbidir.
Özel güvenlik şirketlerinin kurucu ve yöneticilerinde bu Kanunun 10 uncu maddesinin (a) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlar aranır. Yöneticilerin ayrıca dört yıllık yüksek okul mezunu olmaları, Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen şartı taşımaları ve 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları gerekir. ( Ek cümle:21.4.2005 5335/23 Md.) Muvazzaf subaylarda 4 yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.
Kurucu ve yöneticilerde aranan şartların kaybedilmesi halinde iki ay içinde eksiklik giderilmediği veya bu kurucu ve yöneticiler değiştirilmediği takdirde faaliyet izni iptal edilir.
Bu şirketler tarafından üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetleri, hizmetin başlamasından en geç bir hafta önce ilgili valiliğe yazılı olarak bildirilir. Acil ve geçici nitelikteki koruma ve güvenlik hizmetlerinde süre kaydı aranmaz.
(Ek fıkra :21.4.2005 5335/23 Md) Özel Güvenlik Şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi,kurum ya da kuruluşa bildirir.
(Ek fıkra :21.4.2005 5335/23 Md) Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.

 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

MADDE :2

5188 sayılı Kanunun 5'inci maddesinin üçüncü fıkrasından son cümlesi Harp Okulu mezunu muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Özel güvenlik eğitim kurumları ile özel güvenlik eğitim şirketleri merkez ve şubelerinde aynı kişi olmamak üzere en az bir yönetici görevlendirilir."
Yöneticiliği boşalması halinde iki ay içerisinde yeni bir yönetici atanır.Yeni yönetici atanıncaya kadar bu Kanunun 10.uncu maddesinin (g) bendinde belirtilen eğitim şartı hariç diğer şartları taşıyan bir kişi bu süre içinde geçici yönetici olarak görevlendirilir
Niteliği itibariyle koruma ve güvenlik hizmeti teşkil eden ve üçüncü kişilere verilen her türlü hizmet bu Kanun kapsamında özel güvenlik hizmeti olarak değerlendirilir.
 

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :


HİÇ KİMSE HİÇBİR AD ALTINDA KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETİ VEREMEZ.


ÖZEL GÜVENLİK BİRİMİ KURMANIN ALT LİMİTİ EN AZ 20 KİŞİ OLMALIDIR.BU SAYININ ALTINDAKİ BİRİMLER ŞİRKETLERE DEVREDİLMELİDİR.


4734-4735 sayılı kamu ihale kanununa bı madde aykırıdır.Kamu kuruluşlarında yapılan ihalelerde yönetmeliğimizde beliritlen işe başlama bildirim süreleri dikkate alınmamaktadır.

4734 sayılı KİK kanun uygulaması gereği 5188 sayılı kanunun 5. maddesine göre yapılan uygulamalarda özel güvenlik şirketleri iki kanunun çelişkisinden ve kamu kuruluşlarının uygulamalarından dolayı cezalı duruma düşmektedirler.5118 sayılı kanunda belirtilen sözleşme öncesi valiliklere başvurunun, sözleşme imzalandıktan 15 gün içerisinde başvuru yapılması uygundur.
 

GEREKÇE :

5188 SAYILI KANUNUN EN CAN ALICI MADDELERİNDEN BİRİSİ BU MADDEDİR.

Özel Güvenlik hizmet ve eğitim kurumlarında görev yapacak yöneticilerin hastalık, izin durumlarında bulunmama sürelerinin asgari azami sürelerinin iş kanunlarıda dikkate alınarak belirlenmesi.

Sözleşme imzalanmadan önce emniyet müdürlülüklere ve valiliklere başvurma şansı verilmiyor.İhaleye çıkan kamu kuruluşların valiliklerden alınmış izin belgeleri çoğu kez yok.
 

EK ÖNLEMLER :

MADDE :6

Mülkî idare amirleri havalimanı, liman, gümrük, gar ve istasyon gibi yerler ile spor müsabakalarının, sahne gösterilerinin ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yerlerdeki özel güvenlik tedbirlerini denetlemeye ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde ek önlemler aldırmaya yetkilidir.
Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli mülkî idare amirinin ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmek zorundadır.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİN YETKİLERİ

MADDE :7

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.
d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama.
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

MADDE :3

Özel güvenlik görevlilerinin yetkileri şunlardır:
a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
b) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
c) 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 127 nci maddesine göre yakalama ve yakalama nedeniyle orantılı arama.
d) Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama.
e) Yangın, deprem gibi tabiî afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme.
f) Hava meydanı, liman, gar, istasyon ve terminal gibi toplu ulaşım tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
g) Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alma.
h) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma.
ı) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
j) Olay yerini ve delilleri koruma, bu amaçla Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 157 nci maddesine göre yakalama.
k) Türk Medeni Kanununun 981 inci maddesine, Borçlar Kanununun 52 nci maddesine, Türk Ceza Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerine göre zor kullanma.
 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

Özel güvenlik izni alınarak çalıştırılacak personel sayısının tesbitinde iş kanunu gereği yasal çalışma süreleri dikkate alınarak personel sayısının tespit edilmesi, izin değişimlerinde gerekli personelin mutlaka toplam personel sayısına dahil edilmesi gerekli olup başvurularda görev yapılacak alanın büyüklüğü, insan yoğunluğu çevre koşulları dikkate alınarak güvenlik personel sayısının belirlenmesi gerekmektedir.


 

GEREKÇE :

SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA YETKİSİ

MADDE :8

Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurulabileceği komisyon tarafından belirlenir.
Ancak eğitim ve öğretim kurumlarında, sağlık tesislerinde, talih oyunları işletmelerinde, içkili yerlerde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilmez. Özel güvenlik görevlileri, özel toplantılarda, spor müsabakalarında, sahne gösterileri ve benzeri etkinliklerde silahlı olarak görev yapamazlar.
Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat, ilgili kişi veya kuruluş tarafından temin edilir. Özel güvenlik şirketleri ateşli silah alamaz ve bulunduramazlar. Ancak özel güvenlik şirketlerine, para ve değerli eşya nakli, geçici süreli koruma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, özel güvenlik eğitimi veren kurumlara, silah eğitiminde kullanılmak üzere, komisyonun kararı ve valinin onayı ile silah alma, kullanma ve taşıma izni verilebilir.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

MADDE:4

5188 sayılı Kanunun 8.inci maddesinin başlığı silah ve teçhizat şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
"6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında Kanun kapsamında kendi adına silah taşıma ruhsatı bulunan özel güvenlik görevlileri bu silahlarını kişi korumasında kullanabilirler.
Özel güvenlik şirketleri tarafından koruma ve güvenlik hizmetlerinde köpek ve at kullanılması valiliğin iznine bağlıdır.Bunlarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir.
 

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

-Kişi korumasında görev yapacak özel güvenlk personeli yaptığı kişi korumasındaki kişinin (kurum-iş yeri) hizmetinde silahlı görev yapıp yapmayacağı.

-Emniyet gen. Md. Kriterleri ve çalışma sistemi, eğitimi standart olarak belirlenir.

Silah bulundurma konusu kesinlikle özel güvenlik şirketlerine verilmemelidir.
 

GEREKÇE :

Senelerce silah kullanma yetkisine sahip olmuş ve görev icabı silahını kullanmış emekli asker ve polisin silahını kullanamaması anlaşılmayan bir husustur.

 

GÖREV ALANI

MADDE :9

Bu görevliler 7 nci maddede sayılan yetkileri sadece görevli oldukları süre içinde ve görev alanlarında kullanabilirler.
Özel güvenlik görevlileri silahlarını görev alanı dışına çıkaramazlar. İşlenmiş bir suçun sanığı veya suç işleyeceğinden kuvvetle şüphe edilen kişinin takibi, dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınması, para ve değerli eşya nakli, kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergâh ifade eden durumlarda güzergâh boyu görev alanı sayılır. Görev alanı, zorunlu hallerde Komisyon kararıyla genişletilebilir.
Zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili genel kolluğa bildirilir; yakalanan kişi ve zapt edilen eşya genel kolluğa teslim edilir.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNDE ARANILACAK ŞARTLAR

MADDE :10

- Özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) (Değişik :21.4.2005 5335/23 Md) Silahsız olarak görev yapacaklar için en az 8 yıllık ilk öğretim veya ortaokul,silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) 18 yaşını doldurmuş olmak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suiistimal, sahtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın veya çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
e) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile özürlü bulunmamak.
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

MADDE :5

5188 sayılı Kanunun 10.uncu maddesinin ( c ) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (h ) bendi eklenmiştir.
c ) Silahsız görev yapacaklar için 18,silahlı görev yapacaklar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
"(d) Taksirli suçlar ve ertelenmiş hükümler hariç olmak üzere,: altı aydan fazla hapis veyahut para cezasına çevrilmiş, ertelenmiş veya affa uğramış olsa veya deneme süresi suç işlemeden geçirildiği için mahkumiyet ortadan kalkmış veya ceza çekilmiş sayılsa bile Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile Devlet Güvenliğine karşı suçlar, soykırım ve insanlığa karşı suçlar, 4926 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunun kapsamına giren suçlar ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ile Bıçaklar Hakkında Kanun ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında ruhsatsız silah bulundurmak ve kullanmak, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, kullanma hırsızlığı, yağma, nitelikli yağma, kasten öldürme,neticesi sebebiyle ağırlaşan yaralama ,güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, cinsel taciz, fuhuş, İhaleye fesat karıştırma, zimmet, nitelikli zimmet, rüşvet ve TCK 197,198,199,200,202,204,207,209,210 maddelerindeki sahtecilik,suç işlemek amacıyla örgüt kurma,uyuşturucu madde imal,ithal veya ihraç etmek,ülke içinde satmak,satışa arz etmek,başkalarına verme,sevk etme,nakletme,depolama suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak."
h)Silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinde 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda belirtilen diğer şartlar aranır.
 

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

ÇALIŞMA İZİNİ :

MADDE :11

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe beş yıl süreli çalışma izni verilir. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
Göreve başlayan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.
Çalışma izninin yenilenebilmesi için, güvenlik soruşturmasının olumlu olması ve Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik yenileme eğitiminin başarıyla tamamlanmış olması zorunludur.
Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birisinin kaybedilmesi halinde çalışma izni iptal edilir.
(Değişik beşinci fıkra :21.4.2005 5335/23 Md). Genel kolluk kuvvetinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren 5 yıl süreyle Özel Güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

MADDE :6

5188 sayılı Kanunun 11. maddesinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Özel Güvenlik görevliler ile özel güvenlik şirketleri ve özel güvenlik eğitim kurumlarının kurucusu ve bu kurumlarda yönetici olarak çalışacaklar hakkında arşiv araştırması yapılır ve adli sicil kaydı istenir.Araştırma sonucu olumlu olan özel güvenlik görevlilerine,bu Kanunun 14.maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla,beş yıl süreli çalışma izni ve yöneticilere kimlik kartı verilir." 

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNE KİMLİK ALANA KADAR 3 AYLIK GEÇİCİ KİMLİK VERİLMESİ.

Kurucu ve yöneticiler hakkında daha detaylı Güvenlik araştıtmasının yapılması daha uygun olacağı kanısındayım
 

GEREKÇE :

KİMLİKLİ ELEMAN SIKINTISINI GİDERMEK VE EĞİTİMSİZ ELEMAN ÇALIŞTIRILMASINI ÖNLEMEK.

Bir noktada kanun adamı olacak olan yöneticilerin ve kurucuların iyi araştırılması gerekir.
 

KİMLİK

MADDE :12

Özel güvenlik görevlilerine valilikçe kimlik kartı verilir. Kimlik kartında görevlinin adı ve soyadı ile silahlı ya da silahsız olduğu belirtilir.
Kimlik kartı görev alanı ve süresi içerisinde herkes tarafından görülebilecek şekilde yakaya takılır. Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri Kanunun 7 nci maddesinde sayılan yetkileri kullanamazlar.
Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan özel güvenlik görevlileri işveren tarafından onbeş gün içinde valiliğe bildirilir.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

Kimlik kartındaki isim ve nitelik açıklaması (Silahlı-Silahsız) en az beş metreden görünür şekilde yazılmalıdır.
 

GEREKÇE :

MADDE :13

Özel güvenlik görevlileri görev alanı içinde ve süresince üniforma giyerler. Görevin ve işyerinin özelliği nedeniyle gerekli görülen hallerde sivil kıyafetle görev yapılmasına komisyon izin verebilir.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

EĞİTİM

MADDE:14

- Özel güvenlik temel eğitimi teorik ve pratik eğitim ile silah eğitiminden oluşmak üzere yüzyirmi ders saatinden; yenileme eğitimi altmış ders saatinden az olmamak üzere düzenlenir. Halen bünyesinde güvenlik fakültesi veya meslek yüksek okulu bulunan ve bünyesinde güvenlik bölümleri (fakülte veya meslek yüksek okulu) açabilecek olan üniversitelerin bu bölümlerinden mezun olanlarda beş yıl süreyle silah eğitimi hariç özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.
Özel güvenlik eğitimi ücreti karşılığında İçişleri Bakanlığınca verilebileceği gibi, Bakanlığın izni ile özel eğitim kurumlarınca da verilebilir.(Ek cümle: 21.4.2005 5335/23) Yeterli bina arac gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi,valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.Özel Güvenlik Eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlar aranır.
Özel güvenlik eğitiminin niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine (Ek cümle: 21.4.2005 5335/23) ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelere ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

MADDE :7

Kanunun 14'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
"Özel Güvenlik eğitimi,İçişleri Bakanlığının uygun görüşü üzerine 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığından izni ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından açılan özel eğitim kurumlarınca verilir. Özel güvenlik eğitimi verecek kurumların kurucu ve yöneticilerinde 5.maddenin üçüncü fıkrası ile 11.maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlar aranır. Silahlı görev yapan özel güvenlik görevlilerinde istidam edildiği şirket,kurum veya kuruluş tarafından her yıl atış yaptırılır.
Özel güvenlik eğitimi,öğretim programları,eğiticilerin ve kurumların nitelikleri ile sınavlara ilişkin usul ve esaslar ,bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müşterek olarak hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. niteliği, müfredatı, eğiticilerde ve eğitim merkezlerinde aranacak şartlar ile eğitim sonucu yeterliliğin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir."

Özel Güvenlik personelinin çok büyük bülümünün insanların yoğun olduğu (iş merkezi,alışveriş mer.,siteler vb)alanlar olması sebebi ile etkili iletişim ders saatinin arttırılmasında büyük fayda olup,teknik derslerde patlayıcı,uyuşturucu,olay yeri inceleme ders saat sayısı düşürülebilir
 

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

Eğitim konularının içine ;
-Marketlerde güvenliğin kontrolü
-Alışveriş merkezlerinde güvenliğin kontrolü
-Hastanelerde güvenliğin kontrolü dahil edilmelidir.
 

TAZMİNAT

MADDE :15

Bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlisinin kanunî mirasçılarına, iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen miktar ve esaslar çerçevesinde tazminat ödenir. Ancak, genel hükümlere göre daha yüksek miktarda tazminat ödenmesine mahkemelerce hükmedilmesi halinde, iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine dayanılarak ödenen tutarlar mahsup edilir.
Birinci fıkra hükümleri gereğince ödenecek tazminat, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ödenmesi gerekecek diğer tazminatlarla ilişkilendirilmez.
Kamu kurum ve kuruluşlarında bu Kanunda yazılı görevleri yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanunî mirasçılarına; iş sözleşmesi, toplu iş sözleşmesi veya 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerinde belirtilen tazminat miktarlarından hangisi yüksek ise o miktar ödenir
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YASAKLAR VE CEZA HÜKÜMLERİ

GÖREV DIŞINDA ÇALIŞTIRMA YASAĞI

MADDE :16

Özel güvenlik personeli, Kanunda belirtilen koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

GREV YASAĞI

MADDE :17

- Özel güvenlik personeli greve katılamaz.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA

22'nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimleri
ile özel güvenlik şirketlerini; Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik eğitimi veren
kurumlan denetlemeye yetkilidir.'"
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

ADLİ SUÇLAR VE CEZALAR

MADDE :19

Bu Kanunda öngörülen adlî suçlar ve cezalar şunlardır:
a) Bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişilere veya kuruluşların yöneticilerine altı aya kadar hapis ve altı milyar lira ağır para cezası verilir.
b) Bu Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik faaliyetinde bulunan şirketlerin kurucu ve yöneticilerine, bu Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik birimi oluşturan kurum ve kuruluşların yöneticilerine, bu Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen izni almadan özel güvenlik eğitimi veren kurum ve kuruluşların yöneticilerine bir yıla kadar hapis ve yirmimilyar lira ağır para cezası verilir. Bu şekilde cezalandırılan kişiler, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.
c) Bu Kanunun 11 inci maddesine göre çalışma izni verilmeyen kişileri özel güvenlik görevlisi olarak istihdam eden kişi, kurum, kuruluş veya şirketlere, çalıştırdıkları her kişi için üçmilyar lira ağır para cezası verilir. Bu kişiler silahlı olarak çalıştırılmış ise altı aya kadar hapis ve çalıştırılan her kişi için altımilyar lira ağır para cezası verilir.
d) Bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istihdam eden kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine istihdam ettikleri her kişi için üçmilyar lira ağır para cezası verilir.
e) Bu Kanunda belirtilen faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti veya özel güvenlik eğitimi verdiğini ilân eden veya reklam yapan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine altı aya kadar hapis ve onmilyar lira ağır para cezası verilir.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

İDARİ SUÇLAR VE CEZALAR

MADDE :20

- Bu Kanunda öngörülen idarî suç ve para cezaları şunlardır:
a) Diğer kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde ilgili valiliğe bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için birmilyar lira idarî para cezası verilir.
b) 6 ncı madde uyarınca mülkî idare amirlerince istenen ilave tedbirleri almayan kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idarî para cezası verilir.
c) 17 nci maddede belirtilen grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu Kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisine birmilyar lira idarî para cezası verilir ve bu kişilerin çalışma izni iptal edilir. Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar.
d) 22 nci madde gereğince tespit edilip giderilmesi istenen eksiklikleri gidermeyen kişi; kurum, kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikimilyar lira idarî para cezası verilir.
e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi, kurum ve kuruluşlara her eylemleri için birmilyar lira idarî para cezası verilir.
f) 11 inci maddenin ikinci fıkrası ile 12 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere birmilyar lira idarî para cezası verilir.
Bu maddede öngörülen idarî para cezaları o yerin en büyük mülkî amiri tarafından verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz, zaruret görülmeyen hâllerde, evrak üzerinden inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine başvurulabilir. Bölge idare mahkemesinin verdiği kararlar kesindir. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları, ilgili valilik veya kaymakamlığın bildirimi üzerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunur.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

MADDE :8

1588 saılı Kanunun 19 maddesi iptal edilmiş ve 20'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
a) Üçüncü kişi ,kurum ve kuruluşlara sağlanacak özel güvenlik hizmetini 5 inci maddede belirtilen süre içinde hizmetin verileceği yerin valiliğine bildirmeyen özel güvenlik şirketlerine her bildirim için bin Yeni Türk Lirası idari paa cezası verilir.
b)6'ıncı madde uyarınca mülki idare amirlerinde istenen ilave tedbirleri almayan kişi,kurum,kuruluş veya şirketlerin yöneticilerine ikibin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.
c) Kanunun 17'nci maddesinde belirtilen grev yasağına uymayan,ateşli silahını görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkansına kullandıran özel güvenlik görevlilerinin çalışma izni iptal edilir.Bu kişiler,eylemleri ayrıca suç teşkil etmediği takdirde yeniden özel güvenlik eğitimi almadan özel güvenlik görevlisi olamazlar.
d)Kanunun 22 nci maddesine göre tespit edilen ve giderilmesi istenen eksiklikleri gidermen kişi,kurum veya şirketlerin yöneticilerine bin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.
e) Özel güvenlik görevlisini koruma ve güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştıran kişi,kurum ve kuruluşlara her eylemleri için beşyüz Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.
f) 11'inci maddenin ikinci fıkrası ile 12'inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirimleri süresinde yerine getirmeyenlere yüz Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.
g ) Bu kanunun 3'üncü maddesine belirtilen özel güvenlik iznini almadan özel güvelik görevlisi istihdam edenler ile bu yerlere özel güvenlik hizmeti veren şirketlerin yöneticilerine atıbin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.
h) Faaliyet iznini almadan özel güvenlik hizmeti ve özel güvenlik eğitimi veren veya bu yönde ilan ve reklam verenlere onikibin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir ve bunlar faaliyetten men edilir.
ı) Bu Kanunun 11'inci maddesine gör euro çalışma izni bulunmayan özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edenlere çalıştırdıkları her kişi için bir Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.,
j) Bu Kanunun 21'inci maddesinde belirtilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortasını yaptırmadan özel güvenlik görevlisi istidam edenlere çalıştırdıkları her kişi için üçbin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.
k) Bu Kanuna göre ruhsatlandırılan silahları kaybeden veya devir işlem süresinde yapmayanlara beş bin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.
l) izin almaksızın faaliyet gösteren alarm kurma ve işletme merkezlerine beşbin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.
m)Bir ay içerisinde abone sayısının %4 ünden daha fazla sayıda gerçek dışı alarm veren merkezlere,er yanlış alarm için yüz Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.
n) Kanunun 5'inci maddesinin beşinci paragrafında belirtilen süre zarfında yönetici ataması yapmayanlara beş bin Yeni Türk Lirası para cezası verilir

 

MADDE :9

Kanunun 20nci maddesinin son paragrafının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“İdari para cezalarına dair işlemler kabahatler Kanununa göre yapılır

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

Cezaları ağır tutmanın sektörün geleceğine olumlu etkiler yapar.
 

GEREKÇE :

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

MADDE :21

Özel hukuk kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Özel güvenlik malî sorumluluk sigortasına ilişkin esas ve usuller Hazine Müsteşarlığınca belirlenir.
Bu maddede öngörülen özel güvenlik malî sorumluluk sigortası, Türkiye'de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri tarafından yapılır. Bu sigorta şirketleri özel güvenlik malî sorumluluk sigortasını yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğe uymayan sigorta şirketlerine Hazine Müsteşarlığınca sekizmilyar lira idarî para cezası verilir. Bu para cezasının tahsilinde ve cezaya itiraz usulünde 20'nci maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

DENETİM

MADDE :22

- İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye yetkilidir. Denetimin mahiyeti, kapsamı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.
Denetim sonucu tespit edilen eksikliklerin ilgili kişi, kurum, kuruluş ve şirketlerce verilen süre içinde giderilmesi zorunludur.
Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin ve özel eğitim kurumlarının faaliyet izni iptal edilir. Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya kurumların, kurucu ve yöneticileri, özel güvenlik şirketlerinde ve özel güvenlik eğitimi veren kurumlarda kurucu ve yönetici olamazlar.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

MADDE :8

Kanunun 22'nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
İçişleri Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik hizmetleri kapsamında özel güvenlik birimleri
ile özel güvenlik şirketlerini; Milli Eğitim Bakanlığı ve valilikler özel güvenlik eğitimi veren
 

MADDE :10

5188 sayılı Kanunun 22 nci maddesini aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
Bu Kanun kapsamında yürütülen her türlü özel güvenlik faaliyeti gerektiğinde İçişleri Bakanlığı ve valiliklerce denetlenir.Ancak özel güvenlik eğitimi veren kurumların denetimi hakkında 625 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.Denetim kapsamı,usul ve esasları yönetmelikle düzenlenir.
Amacı dışında faaliyet gösterdiği veya suç kaynağına dönüştüğü tespit edilen şirketlerin,alarm kurma ve izleme merkezlerinin ve özel güvenlik eğitim kurumlarının izinleri iptal edilir.Bu şekilde faaliyet izni iptal edilen şirketlerin veya kurumların,kurucu ve yöneticileri v,özel güvenlik şirketlerinde,özel güvenlik eğitimi veren kurumlarında ve alarm kurma ve izleme merkezlerinde kurucu ve yönetici olamazlar.
 

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

CEZA UYGULAMASI

MADDE :23

Özel güvenlik görevlileri Türk Ceza Kanununun uygulanmasında memur sayılır.
Bunlara karşı görevleri sebebiyle suç işleyenler Devlet memurları aleyhine suç işlemiş gibi cezalandırılır.
 

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

MADDE :24

- Özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlara faaliyet izni verilmesi için onmilyar lira, özel güvenlik görevlilerine çalışma izni verilmesi için ikiyüzmilyon lira ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

MADDE :11

Kanunun 24'üncü maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
Özel güvenlik şirketlerinde,özel güvenlik eğitim kurumlarında ve Bakanlıktan faaliyet izni almış bir şirket bünyesinde olmayan alarm kurma ve işletme merkezlerinde faaliyet izni verilmesi için on iki bin yüz on Yeni Türk Lirası,özel güvenlik görevlilerine çalışma izni için iki yüz kır beş Yeni Türk Lirası ruhsat harcı alınır ve bu harç mal sandığına yatırılır.
 

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİ RUHSAT HARCI 100 YTL NİN ALTINDA OLMALIDIR.


 

GEREKÇE :

SERTİFİKASI OLUPTA HARÇ YÜZÜNDEN KİMLİK ALAMAYAN KİŞİLERİN AZALMASI.
 

YENİDEN DEGERLEME ORANIN UYULMASI

MADDE :25

- Bu Kanunun 19 uncu maddesinde belirtilen ağır para cezaları, 20 nci maddesinde belirtilen idarî para cezaları, 21 inci maddesinde belirtilen idarî para cezası, 24 üncü maddesinde belirtilen ruhsat harçlarına ilişkin miktarlar her yıl 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranına göre artırılır.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

BELLİ BİR SAYININ ÜZERİNDE ELEMAN ÇALIŞTIRILAN İŞLETMELERE ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU.

GEREKÇE :

FABRİKALARDA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİNİN OTURTULMASI
 

YÖNETMELİK

MADDE :26

Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, İçişleri Bakanlığınca bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılır

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞI İÇİN BELLİ BİR ASGARİ ORAN UYGULANMASI.

GEREKÇE :

YAPILAN İŞİN RİSKİNE GÖRE MAAŞ YETERSİZLİĞİ

YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN KANUN

MADDE :27

- 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

GEÇİCİ MADDE :1

- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 2495 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilâtlarına özel güvenlik izni, özel güvenlik görevlilerine de beş yıl süreyle çalışma izni verilmiş sayılır.

GEÇİCİ MADDE :2

( EK.21.4.2005 5335/23 Md
22.07.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan Özel Güvenlik Teşkilatlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte istihdam edilmekte olan Özel güvenlik görevlileri için lise mezunu olma şartı aranmaz
 

GEÇİCİ MADDE :3

( EK.21.4.2005 5335/23 Md). Bu Kanunun yayımı tarihinden önce alınmış alarm izleme kurma ve işletme yeterlilik belgeleri geçerlidir.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

MADDE :12

5188 sayılı Kanuna aşağıdaki iki geçici madde ilave edilmiştir

GEÇİCİ MADDE :1

Daha önce İçişleri Banklığından faaliyet izni alan özel güvenlik eğitim kurumları,31.12.2007 tarihine kadar ruhsat harcı ödemeksizin,Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen şartlara uygun olarak,ruhsatlarını yenilerler.Bu süre içinde özel güvenlik eğitimi veren kurumlara ait iş ve şilemler Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülür

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

YÜRÜTME :

MADDE :29

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

DEĞİŞİKLİK TASLAĞI :

MADDE :13

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE :14

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

SEKTÖRÜN ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

 

ads_zata.jpg

ALARM SİSTEMLERİ GENELGE TASLAĞI

2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun,bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik ve Bakanlığımızca çıkartılan genelge hükümlerince Alarm Sistemi Kurma Yeterlilik Belgesi ve Alarm Merkezi Kurma ve İşletme Yeterlilik Belgesinin ne şekilde verileceği belirlenmişti. Ancak 26.06.2004 tarih ve 25504 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunla, 2495 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 5188 sayılı Kanunun 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmeliğin 23'üncü maddesi gereğince Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi adı altında yeni düzenlenecektir. Belge verilmesi ve bu belge için aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

TASLAK

1)

Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi, alarm sistemi ile alarm merkezi kuracak ve izleme yapacak olan kurum ve kuruluşlar için düzenlenir.

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

2)

Bu belgeyi almak için talepte bulunan kurum ve kuruluşların alarm merkezinden sorumlu yöneticisi ve istihdam edecekleri teknik personel hakkında 5188 sayılı Kanunun 10'uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f) bentlerine göre (f) bendi ile ilgili olarak sadece Psikiyatri bölümünden sağlık raporu aldırılır) haklarında tahkikat yapılarak olumlu olanların dilekçeleri ile birlikte kullanılacak teknik ve teçhizata ilişkin belge ve broşürlerin polis sorumluluk bölgesinde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürü başkanlığında (Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünün bulunmadığı illerde Özel Güvenlik Büro Amirliğinin bağlı bulunduğu Şube Müdürünün başkanlığında), İl Emniyet Müdürünün görevlendireceği Muhabere ve Bilgi İşlem Şube Müdürlükleri / Büro Amirlikleri kadrosunda görevli 2 teknik personel ile birlikte Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü / Büro Amirliğinde görevli 2 personelden oluşturulan 5 kişilik komisyonca, jandarma sorumluluk bölgesinde aynı özellikler ve sayıya sahip bir komisyonca incelenmesinden sonra uygun görülenler, Özel Güvenlik Komisyonuna gönderilir. Sekreterya işlemleri sorumluluk bölgelerine göre polis ve jandarma birimlerince yapılır.

İllerde yeterli teknik eleman bulunmaması veya teknik anlamda ihtiyaç hissedilmesi durumlarında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden teknik eleman görevlendirilebilir.
 

3)

a- Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi için müracaat eden kurum ve kuruluşlar bünyelerinde; elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgisayar, haberleşme ve telekomünikasyon ve bunların denkliği kabul edilen diğer teknik okullardan mezun en az bir eleman istihdam etmek zorundadır.
b-Kurum ve kuruluş bünyesinde teknik takipte; Meslek Yüksekokulları ve Endüstri Meslek Liselerinin elektrik, elektronik, bilgisayar, haberleşme ve telekomünikasyon bölümlerinden mezun olanlar ile Milli Eğitim Bakanlığının denklik vereceği bu alanlarda yetiştirilen elemanlar da istihdam edilecektir
 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

Her 2.000 için 1 adet Elektrik,elektronik,Elektrik-Elektronik,bilgisayar,haberleşme ve denklikleri kabu edilen üniversite mezunu mühendis çalıştırılmalıdır.

GEREKÇE :

4)

" Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi " alan kurum ve kuruluşlar;
a-Kurulan alarm sistemine ait projenin bir sureti abonede, bir sureti kendisinde ve bir sureti de inceleme komisyonunca incelenmek üzere müracaat dosyasına kalacak şekilde en az üç nüsha halinde hazırlamakla sorumludur.
b-Tesis edilen sistem alarm merkezine mutlaka irtibatlandırılacaktır.
c-Aboneler etrafı rahatsız edecek şekilde harici siren kullanamazlar, bir alarm merkezine irtibatlandırılmayan sirenler söktürülecektir.
 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

Sadece alarm merkezi bağlantısı olmayan aboneler harici kullanamazlar.Telefon modüllü bağlantı yapılmamalı,sadece merkez bağlantılı olan sistemlere izin verilmemelidir.Aksi davranışta bulunarak alarm sistemi kuran ve kurduran kişilere para cezası uygulanmalıdır.

GEREKÇE :

Bu şekilde olmadığı takdirde uluslar arası standartlara uygunluk sağlanamaz.

5)

Bu belgeye sahip kurum ve kuruluşlar faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlık ve Valilik tarafından planlı veya plansız olarak denetlenebilir ve denetleme sonucunda, 5188 sayılı Kanununun uygulama yönetmeliği ve genelge hususlarına aykırı durumları tespit edilenlerin belgeleri iptal edilir.

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

6)

Herhangi bir Valilikçe kendisine bu belgeden düzenlenen kurum ve kuruluşlar başka illerde de, o ilin Valiliğine yazılı bilgi vermek ve belgesinin bir suretini ibraz ederek abonelerini alarm merkezlerine bağlamak koşulu ile izleyebilirler.

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

7)

Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesini alan kurum ve kuruluşlar konunun süreklilik arz etmesi nedeniyle 24 saat esasına göre görev başında sürekli iki operatör olmak üzere bünyesinde en az 6 operatörle hizmet verecek şekilde faaliyet göstermek zorundadır.

SEKTÖR ÖNERİSİ :

Ancak en az 8 operatör olmalıdır.

GEREKÇE :

Hastalık ,ölüm,izin vs. gibi durumlar göz önünde bulundurulmalıdır.

8)

Özel Güvenlik Komisyonunca, alarm sistemi kurması uygun görülenlere 5188 sayılı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin EK-5'inde belirlenen belge düzenlenerek, faaliyet göstermesine izin verilir. Verilen belgenin tasdikli bir sureti Bakanlığa gönderilir.

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

9)

Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesini alan kuruluşlarda 24 saat esasına göre hizmet verecek şekilde özel güvenlik birimi kurulması için Özel Güvenlik Komisyonunca değerlendirme yapıldıktan sonra, 5188 sayılı Kanun kapsamına alınmaları gerekmektedir.

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

10)

Alarm merkezleri özel hizmet vermelerinden dolayı, 5188 sayılı Kanun kapsamında olmayan diğer kurum ve kuruluşlarda (döviz büroları, kuyumcular, iş yerleri vb.) alarm sistemlerini irtibatlandırabilir, ancak konut ve benzeri yerlerle ilgili olarak alarm bilgisini teyit ettikten sonra genel kolluk kuvvetleri haber merkezine bildirirler. Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesine sahip kurum ve kuruluşlar abonelerle ilgili kayıtları tutmak ve istenildiğinde genel kolluk kuvvetlerine bildirmek zorundadır

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

11)

Alarm merkezleri, 5188 sayılı Kanun kapsamında olan yerlerle ilgili; EK-3'de belirtilen öncelikli alarmlardan birini haber aldığında, haberin doğruluğunu Alarm Merkezlerinden gelen sinyallerin gerçek sinyal olup olmadığını (Polisi ilgilendiren hırsızlık, soygun, sabotaj ve benzeri sinyaller) telsiz veya telefonla değerlendirdikten sonra Haber/Harekat Merkezine bildirir. İrtibat kurulamayan hallerde ise direkt olarak Haber/Harekat Merkezine bildirmek ve abone yetkililerine de bilgi vermek zorundadır. Genel kolluk kuvvetlerine bildirilen her alarmda alarm merkezinin yetkilisi veya abone yetkilisi, olaya müdahale etmemek kaydıyla, ilgili yerde bulunmak zorundadır.
Alarm merkezleri, abonelerindeki en az 3 sorumluya ulaşabileceği bilgileri güncel olarak bulundurmak zorundadır.
Alarm merkezleri, kolluk kuvvetlerinin müdahale ettiği alarmlarla ilgili bilgileri istenildiği taktirde 1 saat içerisinde, müdahalede bulunan kolluk kuvvetlerine yazılı bildirmek zorundadır
 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

12)

Alarm Merkezlerine intikal eden sinyallerden polisi ilgilendirmeyen Tıbbi alarm, gaz kaçağı, su baskını, çevre nem seviyesi, zayıf panel aküsü, iletişim sorunu, erken açılış gibi alarmlar, ilgili kurum ve kuruluşlara (itfaiye, aski, iski, sağlık kuruluşlarına) bildirilecektir.

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

13)

Görevini yapmayan, bilgi edindikleri olaylar hakkında olay yeri Emniyet Haber Merkezini veya Jandarma Harekat Merkezlerini zamanında haberdar etmeyen alarm merkezleri ile ilgili olarak hizmetin aksamasında kasıt veya kusuru görülenler hakkında gerekiyorsa adli işlem yapılmakla birlikte izin belgeleri, abonelerin bir diğer alarm merkezine bağlanması için verilecek azami 30 gün süre sonunda izin belgesini veren İl Valiliğince iptal edilir, işletici ve yöneticileri adına bir daha Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi verilmez.

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

14)

Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesine sahip kurum ve kuruluş işletici ve yöneticileri alarmlarla ilgili yaptıkları yazışmalarda "HİZMETE ÖZEL" gizlilik derecesini kullanacaklardır.

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

15)

Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesine sahip kurum ve kuruluşlar güvenlik birimlerine her türlü bilgi ve dokümanı istenildiğinde yazılı olarak vermek zorundadır

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

16)

Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesine sahip kurum ve kuruluşlarda görevli operatörlerin kendilerine ait operatör şifresi bulunmalı, gizli dosyalarda muhafaza edilmeli, şifreler güvenliği sağlayacak şekilde değişik periyotlarla değiştirilmelidir.

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

17)

Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesine sahip kurum ve kuruluşların abonelerine tehdit şifresi verilmeli, gizli dosyada muhafaza edilmesi sağlanmalıdır.

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

18)

Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesine sahip kurum ve kuruluşlar ile Emniyet-Jandarma Haber Merkezi arasındaki irtibat;
a- Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesine sahip kurum ve kuruluşlar ile Haber/Harekat Merkezleri arasındaki haberleşme Telsiz, GSM veya Türk Telekomun sesli yanıt sistemi üzerinden çalışacak hatlar ile olacaktır.
b- Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesine sahip kurum ve kuruluşlar tarafından Telsiz, GSM veya Türk Telekomun tahsis ettiği özel hatlardan Haber/Harekat Merkezlerine ulaşılamaması durumunda 155 ve 156 nolu telefon hatlarından haberleşme yapılacaktır
 

GEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

19)

Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesine sahip kurum ve kuruluşlar abonelerde meydana gelen arızaları en kısa sürede giderecektir
 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

24:00' a kadar gelen arızaları 6 saat, 24: ten sonra gelenleri 16 saat içerisinde gidermelidir.

GEREKÇE :

Ama saatinde giderilmediği takdirde mekan soyguna uğrayabilir.

GENEL ŞARTLAR

a- Merkeze giriş kapısının şifreli, anahtarlı ve darbeye dayanıklı çelik kapı olması,
b- Giriş kapısı dışında, çevreden giriş ya da sabotaj riski olmaması,
c- Merkeze yapılan giriş/çıkışların kontrol altında olması, kontrollerin elektronik ve yazılı olarak iki sistemde tutulması,
d- Kamera sistemi ile 24 saat merkez içi ve merkeze giriş bölgelerinin kayıt edilmesi ve kayıtların en az 6 ay saklanması,
e-Alarm merkezlerinin teknik ekipleri ile iletişim sağlaması (cep telefonu, telsiz vb.),
f-Yangın söndürme cihazının bulunması,
g- Merkezde elektrik kesintileri için kesintisiz güç kaynağı ve jeneratörün olması,
h- Merkezde görevli personelin sosyal ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak imkanların olması, (lavabo, wc, mutfak vb.) gerekmektedir.

 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

YERİNE GETİRİLECEK DİĞER HUSUSLAR

1)

İzin belgesi verilen kurum veya kuruluş, meydana gelen unvan değişikliğini 5 gün içerisinde belgeyi aldığı valiliğe bildirmek zorundadır. Yerinde gerekli incelemeler yapılarak teknik şartlar, genel şartlar belgenin verilmesine esas teşkil eden hususlardan hiçbirinin değişmediğinin anlaşılması halinde unvan değişikliğine Özel Güvenlik Komisyonunca karar verilir.
Alarm Merkezi Kurma ve İzleme İzin Belgesi verilen kuruluşlarda meydana gelen adres değişikliğinde, faaliyet göstereceği yeni adresinde gerekli incelemeler yapılarak uygun görülenlere yeni belge tanzim edilir ve bir önceki belgenin tarihi esas alınır.
İzin belgenin verilmesine esas teşkil eden hususlardan bir veya bir kaçının değiştirilmesinde (iflas, el değiştirme vb) gerekli inceleme yapılır. Uygun görülenlere yeniden bu belge tanzim edilir, uygun görülmeyenlerin belgeleri iptal edilir.

 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

2)

Halen bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların 2495 sayılı Kanuna göre almış oldukları belgelerini süresinin dolmasından sonra yeni belgelerini 5188 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği ve genelge hükümlerine göre yenileyeceklerdir.
 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

3)

Var ise, direkt olarak Emniyet Haber/Jandarma Harekat Merkezlerine konuşlandırılmış alarm sistemleri herhangi bir ikaz yapılmaksızın tamamen kaldırılacaktır.

 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

4)

Genelgenin yayım tarihinden itibaren alarm sistemi kurulacak abonelerde genelgede belirlenen standartlar sağlanacaktır.
 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

GEREKÇE :

ALARM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTLARI

Alarm sistemi kontrol paneli bir olay durumunda;
a-Alarm sistemi kontrol paneli alarm merkezleri ile haberleşebilecek özelliklere sahip olmalıdır.
b-Alarm sistemi kontrol paneli birden fazla formatta haberleşme yapabilmelidir.(Contact ID, SIA, 4+2, vb.) birden fazla merkeze bilgi gönderebilmelidir.
c-Alarm sistemi bir alarm merkezine; bağlı olduğu telefon hattı meşgulken bile, hattı kesip merkeze bilgi gönderecek şekilde bağlantı yapılmalıdır. Paralel bağlantı yapılmamalıdır.
d-5188 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlara tesis edilen alarm sistemi ile alarm merkezleri arasındaki telefon hattı aracılığıyla sağlanan irtibat kesildiği taktirde sesli alarm ve ikaz sistemi devreye girerek abone güvenliği sağlanmalıdır.
 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

Kesinlikle yapılmalıdır.Abone kendisi dahi isterse bu sistemin merkezde bulunması çok sakıncalıdır.

GEREKÇE :

MADDELERİN DEVAMI :

e- Alarm sistemi kontrol paneli zone tanımları istenilen şekilde tanımlanabilmelidir. (Gecikmeli, ani, 24 saat, yangın zone vb)
f- Alarm sistemi kontrol paneline birden fazla key-pad bağlanabilmelidir.
g- Alarm sistemi kontrol paneli programlanabilir çıkış birimine sahip olmalıdır. (En az 1 PGM)
h-Alarm sistemi kontrol paneli uzaktan kontrol imkanına sahip olmalıdır. (Uploading/Downloading) (ancak güvenlik riski nedeni ile bu özelliğin kullanımı alarm abonesinin yazılı izni ile yapılmalıdır)
ı- Alarm sistemi kontrol paneli sistemde bir sorun oluştuğu taktirde kullanıcıyı görsel veya sesli olarak uyarabilmelidir.
i- Alarm sistemi kontrol paneli merkeze destek sinyali gönderebilmelidir. (Elektrik kesintisi, akü düşük, açma-kapama, genel sistem sabotajı, periyodik test, vb.)
j-Sistemin kimler tarafından açılıp kapatıldığının takibi amacıyla alarm sistemi kontrol paneli çok kullanıcıya izin vermelidir.
k- Alarm sistemi kontrol paneli duress code (tehdit altında sisteme müdahale) bilgisini merkeze gönderebilmelidir.
l- Alarm sistemi kontrol paneli elektrik kesintilerinde de çalışmasını sağlayabilmek amacı ile uygun volt ve amperaja sahip aküler ile desteklenmelidir. (alarm sistemi en az 48 saat çalışabilmelidir)
m-Alarm sisteminde kullanılan panel ile tüm algılama ve ihbar uç birimleri ile kabloları sabotaja karşı korumalı olmalıdır. (Pır, harici siren vb.)
n-Alarm sisteminde harici siren kullanılacak ise; dış mekanda bulunmasından ve sabotaja en açık cihaz olmasından dolayı mekanın el verdiği ölçülerde yükseğe takılmalı ve sabotaj koruması olmalıdır. Hattı kesildiğinde sesli ve ışıklı sinyal vermesi için içerisinde bulunan akü ile beslenmelidir.
o-Alarm sisteminde kullanılacak algılama elemanları; yanlış alarma yol açmayacak şekilde kurulacak mekanın özellikleri dikkate alınarak seçilmelidir.
p-Alarm sisteminde kullanılacak kablolar en az 0,22 mm kesitinde fleksible blendajlı, statik elektriğe ve oksitlenmeye karşı korumalı alarm kablosu olmalıdır. (4 X 0,22 LIY (St) CY, 6 X 0,22 LIY(St)CY, vb.)
r- Alarm sistemi kontrol paneli elektrik beslemesinde kullanılacak kablolar en az 1 mm kesitinde ve TTR enerji kablosu olmalıdır ve topraklaması mutlaka bağlanmalıdır.(3 X 1 TTR, 3 X 1,5 TTR, vb.)
s- Alarm sisteminde CE, ISO veya eşdeğer standart belgesi olan ürünler kullanılmalıdır.

 

ALARM MERKEZİ TEKNİK ŞARTLARI

a-Alarm merkezince alarmın cinsi ve yeri tanımlanabilmeli, (yangın çatı katı, gaz kaçağı mutfak, hırsızlık salon penceresi gibi....)
b-Olay normale döndüğünde, gelen alarm sinyalinin "her şey normale döndü (restoral)" sinyali alınabilmeli,
c-Alarm anında, alarm gelen yerdeki sisteme uzaktan müdahale imkanı olmalı, (downloading /uploading) (ancak bu özelliğin kullanımı alarm abonesinin yazılı izni ile yapılmalıdır.)
 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

Uzaktan müdahale imkanı verilmemelir.

GEREKÇE :

MADDELERİN DEVAMI :

d-Abone-alarm merkezi ve alarm merkezi-haber merkezleri arasında yapılan tüm telefon görüşmelerinin kaydı yapılmalı, istenildiğinde tarih, saat, dakika olarak kayıtlar bulunabilmeli ve kayıtlar 6 ay süre ile arşivlenmelidir, (görüntü kayıt sistemi olan abonelerde kayıtlar 6 ay süre ile saklanmalıdır)
e-Merkeze tehlike anlarında abonelerin arayacağı 24 saat ulaşabilecek bir telefon tahsis edilmelidir,
f-Merkezin bir fax makinesi ve direk bir fax hattı olmalıdır,
 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

En az iki telefon tahsis edilmelidir.

GEREKÇE :

MADDELERİN DEVAMI :

g-Alarm sistemlerinde alarm merkezine gelen sinyallerin tam olarak alınabilmesi için alarm alıcısının yeterli sayıda telefon hattı olmalıdır. Bu hatlar abone sayısına göre alarm alıcısına modüler olarak ilave edilmelidir. En az iki hat olmalı, her bir hatta en fazla 200 abone bağlanmalıdır,

SEKTÖR ÖNERİSİ :

En fazla 250 abone bağlanmalıdır.

GEREKÇE :

MADDELERİN DEVAMI :

h-Merkeze gelen tüm sinyallerin bilgileri ve nasıl sonuçlandığı gün, saat ve dakika olarak belirtilmeli, bir bilgisayar hard diskine kaydedilmeli, yedeklenmeli ve şifrelenmelidir,
ı-Abonelere istenildiğinde, açma kapatma veya detaylı rapor verilebilmelidir,
i-Bir yazıcı ile gelen sinyallerin on-line olarak sürekli çıktıları alınarak altı ay süre ile saklanmalıdır.
j-Alarm alıcısı ve bilgisayarın bir yedeğinin bulunması gereklidir,
 

SEKTÖR ÖNERİSİ :

Yazıcıdan çıktı alınması on-line olarak değil, aylık yapılmalıdır.

GEREKÇE :

Konuyla ilgili her türlü sorularınızda bana ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın
t.acarli